Page 602 - Biblia Català TBS
P. 602

Job 21, 22
10 El seu toro fecunda, i no falla; la seva vaca pareix, i no s’esvedella.
11 Els seus minyons corren com un ramat, i els seus nois ballen;
12 salten al so del tamborí i la cítara, i s’alegren al so del  abiol.
13 Passen els seus dies en el benestar, i en un instant baixen al sepulcre.
14 I diuen a Déu: Aparta’t de nosal- tres, que no ens agrada de conèixer els teus camins.
15 Què és el Totpoderós perquè el servim? Què en traurem si li preguem?
16 Heus aquí que ells no tenen en llur mà llur prosperitat. Que el con- sell dels malvats sigui lluny de mi! 17 Quantes vegades s’apaga la llàn- tia dels malvats, i ve sobre ells llur calamitat! Déu retribueix dolors en la seva ira.
18 Són com la palla davant del vent, i com el boll que la rufagada s’emporta.
19 Déu reserva per als seus  lls el càstig de la seva iniquitat; ell el retri- bueix, i ell ho sap.
20 Els seus propis ulls veuran la seva destrucció, i beurà de la ira del Totpoderós.
21 Perquè, ¿quin delit tindrà en la seva casa, després d’ell, si el nombre dels seus mesos es trunca?
22 ¿Ensenyarà algú coneixement a Déu, quan és ell qui judica en les altures?
23 L’un mor en plena vigoria, segur i tranquil;
24 els seus pits són plens de llet, i té humit el moll dels ossos.
25 I un altre es mor amb l’amargor a l’ànima, i mai no ha tastat la felicitat: 26 junts jauran a la pols, i els cucs els cobriran.
27 Ja veieu que conec els vostres pensaments, i els estratagemes que planegeu contra mi,
21:13 sepulcre: en hebreu Xeol 21:18 Ps 1:4 594
28 perquè dieu: On és la casa del noble? I on és la tenda on habitaven els malvats?
29 ¿No ho heu preguntat als que passaven pel camí, i no reconeixeu els seus testimonis?
30 Sens dubte que el malvat està reservat per al dia de la calamitat. Seran portats al dia de les ires.
31 Qui li retraurà a la cara el seu camí? I qui el retribuirà per això que ha fet?
32 I quan el porten al sepulcre, vet- llen al voltant del seu túmul.
33 Els terrossos de la vall li són dolços, i tothom des la darrere seu, i davant seu hi va una gentada in- nombrable.
34 ¿Com em podeu consolar tan vanament, si els vostres arguments estan plens de falsedat?
22
I Elifaz de Teman va respon-
dre, i digué:
2 ¿Pot un home fort ser útil a Déu, com el qui és savi pot ser útil per a si mateix?
3 ¿Li és un delit al Totpoderós que tu siguis just, o li és un guany que tu facis els teus camins perfectes?
4 ¿És potser a causa de la teva pietat que et reprèn, que ve en judici con- tra tu?
5 ¿No és gran la teva maldat, i no són les teves iniquitats sense  ?
6 Perquè per no-res prenies una penyora del teu germà, i despu- llaves dels seus vestits els despu- llats;
7 no donaves aigua a l’assedegat, i negaves el pa al famolenc.
8 Però l’home fort posseïa la terra, i l’honorable hi habitava.
9 Enviaves les viudes amb les mans buides, i deixaves sense força els braços dels orfes.
10 Per això t’envolten els llaços, i t’esvera un terror sobtat,
11 o la tenebra, perquè no hi vegis; i l’abundància d’aigües et cobreix.


   600   601   602   603   604