Page 604 - Biblia Català TBS
P. 604

Job 23, 24, 25
17 Perquè no vaig ser tallat davant la tenebra, i ell no cobrí el meu ros- tre amb la tenebra espessa.
16 En la tenebra excaven les cases, que de dia s’han marcat; no conei- xen la llum.
17 Perquè el matí és, per a tots aquests, com l’ombra de la mort; car si algú els reconeix, els agafen els terrors de l’ombra de la mort.
18 L’impiu és lleuger sobre la su- perfície de les aigües; la seva heretat és maleïda a la terra, no tornarà pel camí de les vinyes.
19 Igual com la secada i la calor consumeix les aigües de la neu, així desfà el sepulcre els qui han pecat. 20 El ventre matern l’oblidarà, el cuc se’l menjarà gustosament, ningú no el recordarà mai més; i la injustí- cia serà estellada com un arbre.
21 A igia l’estèril que no havia in- fantat, i mai no tractava bé la viuda. 22 I arrossegava els poderosos amb el seu poder; s’aixecava, i ningú no tenia segura la vida.
23 Li donava seguretat, i tenia con-  ança, i els seus ulls estaven en els seus camins.
24 Han estat exalçats un instant, però han desaparegut, i han estat abaixats: han estat apartats del camí com tothom, i han estat tallats com el cap d’una espiga.
25 I si no és així, ¿qui demostrarà ara que sóc un mentider, i farà les meves paraules no-res?
24
Totpoderós, els qui el coneixen no preveuen els seus dies?
2 Alguns desplacen les  tes, prenen violentament els ramats i els pastu- ren;
3 s’emporten l’ase dels orfes, prenen com a penyora el bou de la viuda;
4 espentegen els necessitats fora del camí, s’amaguen tots alhora dels pobres de la terra.
5 Heus aquí, com els onagres al de- sert, surten a la seva feina; cerquen de bon matí la presa, l’Arabà els dóna pa a ells i als seus nois;
6 seguen el seu farratge al camp, i esgotimen la vinya del malvat.
7 Fan passar la nit sense roba al qui no té res, que no té cap abrigall contra el fred.
8 La tempesta de les muntanyes els deixa xops, i, mancats d’aixopluc, s’arrapen a la roca.
9 Arrenquen l’orfe del pit de la viuda, i prenen penyora del pobre; 10 fan anar sense vestit els qui no tenen res, i prenen les garbes als que tenen fam.
11 Premsen l’oli entre les seves pa- rets, trepitgen el cup, però tenen set. 12 Des de la ciutat els homes geme- guen, i l’ànima dels ferits de mort crida auxili, però Déu no fa cas de la neciesa.
13 Ells han estat entre els rebels a la llum, no han reconegut els seus camins, i no s’han mantingut en els seus senders.
14 L’assassí s’aixeca a trenc d’alba, mata el pobre i el necessitat, i a la nit és com un lladre.
15 I l’ull de l’adúlter observa el cap- vespre, dient: Ningú no em veurà; i es posa un vel a la cara.
¿Per quin motiu, vist que els
temps no estan amagats del
24:2 Dt 19:14; Pr 22:28 24:16 Jn 3:20 24:19 sepulcre: en hebreu Xeol 25:4 Ps 143:2; 1Jn 1:9 596
25
I Bildad de Xúah respongué,
i digué:
2 El domini i el terror són amb ell: el qui estableix la pau en les seves altures.
3 Es poden comptar les seves tro- pes? I sobre qui no s’aixeca la seva llum?
4 Com pot, doncs, l’home justi car-se amb Déu? I com pot ser pur el nascut de dona?
5 Heus aquí, ni la mateixa lluna no és prou resplendent, i els estels no són prou purs als seus ulls:


   602   603   604   605   606