Page 611 - Biblia Català TBS
P. 611

19 També és corregit amb el so- friment sobre el seu jaç, i amb el des ci continu dels seus ossos;
20 i la seva vida avorreix el pa, i la seva ànima, el menjar agradable.
21 La seva carn es consumeix i desapareix; els seus ossos, que no es veien, ara apareixen;
22 i la seva ànima s’atansa a la fossa, i la seva vida als qui porten la mort. 23 Si hi hagués un missatger vora d’ell, un intèrpret, un d’entre un miler, que declarés a l’home la seva rectitud,
24 que tingués misericòrdia d’ell, i li digués: Redimeix-lo de baixar a la fossa, he trobat una expiació;
25 la seva carn recuperaria la frescor juvenil, retornaria als dies de la seva joventut.
26 Suplicarà a Déu, i li serà propici, i veurà el seu rostre amb alegria, perquè ell tornarà a l’home la seva justícia.
27 Ell mirarà sobre els homes mor- tals, i dirà: He pecat, i he pervertit la rectitud, però no n’he tret cap pro t.
28 Déu ha redimit la meva ànima d’anar a la fossa, i la meva vida pot veure la llum.
29 Vet aquí que, tot això, ho fa Déu, dues, tres vegades, amb l’home;
30 per apartar la seva ànima de la fossa, perquè brilli en ell la llum de la vida.
31 Estigues atent, Job, escolta’m; guarda silenci, i jo parlaré.
32 Si tens res a dir, respon-me, parla, perquè voldria donar-te la raó.
33 Si no és així, escolta’m, guarda silenci, i jo t’ensenyaré la saviesa.
Job 33, 34
3 Perquè l’orella examina les parau- les, com el paladar tasta el menjar.
4 Escollim el que és just per a nosal- tres, reconeguem entre nosaltres el que és bo!
5 Perquè Job ha dit: Jo sóc just, però Déu m’ha negat el meu dret.
6 Malgrat la meva justícia, se’m considera un mentider; la meva feri- da és mortal, sense ser culpable de transgressió.
7 ¿Quin home hi ha com Job, que es beu la burla com l’aigua,
8 que va en companyia dels que practiquen la iniquitat, i camina amb homes malvats?
9 Perquè ha dit: No hi guanya res un home de cercar el seu goig en Déu.
10 Per tant, homes de seny, escol- teu-me: Lluny de Déu de fer maldat, i del Totpoderós de fer iniquitat!
11 Perquè ell retribuirà l’home se- gons la seva obra, i tractarà cadascú segons la seva conducta.
12 Sens dubte, Déu no obra malva- dament, i el Totpoderós no perver- teix el dret.
13 ¿Qui li ha con at la terra, i qui ha establert tot el món?
14 Si ell posés el seu cor en si ma- teix, si replegués en si mateix el seu esperit i el seu alè,
15 tota carn expiraria alhora, i l’ho- me tornaria a la pols.
16 Si tens, doncs, enteniment, es- colta això, para l’orella a la veu dels meus mots.
17 ¿Podrà governar algú que odia la justícia? ¿O gosaràs condemnar el Just, el Poderós?
18 ¿Es gosarà dir a un rei: Belial; i als nobles: Malvats?
19 Encara menys aquell que no fa accepció de persona pels prínceps, i no fa cap distinció entre el ric i el
33:27 Lc 18:13 33:28 Os 13:14 33:30 Is 38:17 603
34
2 Escolteu, savis, les meves parau- les; i vosaltres, els doctes, pareu-me l’orella.
33:24 Rm 3:24; Ef 1:7 33:26 Ps 51:14; 116:1 34:11 Ga 6:7 34:19 Rm 2:11
I Elihú va respondre, i
digué:


   609   610   611   612   613