Page 618 - Biblia Català TBS
P. 618

Job 41, 42
25 Quan ell s’aixeca, els poderosos tenen por; a causa de les destrosses estan esmaperduts.
26 Si algú l’ataca amb l’espasa, no li farà res; ni la llança, ni el venable, ni la cuirassa.
27 Considera el ferro com la palla, el bronze com la fusta podrida.
28 Els trets de l’arc no el faran fugir, les pedres de la fona es tornen rostoll per a ell.
29 Considera la maça com el rostoll, i es riu del brunzir de la javelina.
30 Sota ell hi ha punxes a lades, s’arrossega sobre el fang com un trill. 31 Fa bullir com una olla la profun- ditat, fa que el mar sigui com un calder d’ungüent.
32 Darrere d’ell fa brillar un sender, la profunditat sembla una cabellera blanca.
33 No n’hi ha cap com ell sobre la terra, fet per no tenir por.
34 Contempla totes les coses elevades, planta cara a totes les feres altives.
42
2 Reconec que tu ho pots tot, i que cap propòsit teu no pot ésser impedit. 3 ¿Qui és aquest que amaga el con- sell sense coneixement? Per això he parlat del que no entenc: coses que són inescrutables per a mi, i que no conec.
4 Escolta, et prego, i jo parlaré, et preguntaré, i tu m’instruiràs.
5 Amb l’oïda de l’orella havia escol- tat de tu, però ara els meus ulls et veuen.
6 Per tant, m’avorreixo, i em pene- deixo sobre la pols i les cendres.
7 I s’esdevingué després que Jahveh parlà aquestes paraules a Job, que Jahveh digué a Elifaz de Teman: La meva ira s’ha encès contra tu i con- tra els teus dos companys, perquè no heu parlat correctament de mi, com el meu servent Job.
8 I ara, preneu-vos set vedells i set moltons, i aneu al meu servent Job, i fareu pujar un holocaust per a vos- altres; i el meu servent Job pregarà per vosaltres, perquè només per con- sideració a ell, no faré amb vosaltres segons la vostra infàmia, perquè no heu parlat correctament de mi, com el meu servent Job.
9 Anaren, doncs, Elifaz de Teman, i Bildad de Xúah, i Zofar de Naamà, i feren tal com Jahveh els havia manat; i Jahveh acceptà la interces- sió de Job.
10 I Jahveh restaurà la fortuna de Job, quan intercedia pels seus amics; i Jahveh donà a Job el doble de tot el que tenia abans.
11 Llavors vingueren a ell tots els seus germans i totes les seves germanes, i tots els seus coneguts d’abans, i menjaren pa amb ell a casa seva; i se’n condolgueren i el consolaren de tot el mal que Jahveh havia portat sobre ell, i cadascú li donà un quessità i una anella d’or.
12 I Jahveh beneí les darreries de Job més que les primeries; i tenia catorze mil ovelles, i sis mil camells, i mil parells de bous, i mil someres. 13 I tingué set  lls i tres  lles.
14 I anomenà el nom de la primera Jemimà, i el nom de la segona, Quessià i el nom de la tercera, Queren-Apuc.
15 I no es trobaven dones tan boni- ques com les  lles de Job en tota la terra; i el seu pare els donà herència enmig dels seus germans.
16 I després d’això, Job visqué cent quaranta anys, i veié els seus  lls, i els  lls dels seus  lls,  ns a la quarta generació.
17 I Job morí, ancià i ple de dies.
I Job respongué a Jahveh, i
digué:
42:2 Gn 18:14; Jr 32:17, 27 42:3-4 Jr 33:3; Ps 25:4-5 42:8 Jm 5:16; 1Jn 5:16 610


   616   617   618   619   620