Page 62 - Biblia Català TBS
P. 62

Gènesi 44, 45
15 I Josep els digué: Què és això que heu fet? ¿No sabíeu que un home com jo certament endevina?
16 I Judà digué: Què direm al meu senyor? Com parlarem? I com ens justi carem? Déu ha trobat la ini- quitat dels teus servents. Heus aquí, doncs, som esclaus del meu senyor, tant nosaltres com aquell en la mà del qual ha estat trobada la copa.
17 I ell digué: Lluny de mi de fer això. L’home en la mà del qual ha estat trobada la copa, serà el meu esclau, i vosaltres podeu pujar en pau al vostre pare.
18 I Judà s’atansà a ell i li digué: Oh senyor meu, si us plau, permet que el teu servent digui un mot a les ore- lles del meu senyor, i que la teva ira no s’encengui contra el teu servent, perquè tu ets com el Faraó.
19 El meu senyor va preguntar als seus servents: Teniu pare o algun altre germà?
20 I nosaltres vam dir al meu senyor: Tenim un pare ancià, i un germà petit,  ll de la seva vellesa; ielseugermàésmort,idelaseva mare ha restat ell sol, i el seu pare l’estima.
21 I vas dir als teus servents: Feu-lo baixar, que els meus ulls el puguin veure.
22 I nosaltres vam dir al meu senyor: El noi no pot deixar el seu pare, perquè si el deixés, el seu pare moriria.
23 I tu vas dir als teus servents: Si el vostre germà petit no baixa amb vosaltres, no tornareu a veure la meva cara.
24 I s’esdevingué que, quan vam pujar al teu servent, el meu pare, li vam fer saber les paraules del meu senyor.
25 I el nostre pare va dir: Torneu-hi, compreu-nos una mica de menjar. 26 I vam dir: No hi podem baixar. Si el nostre germà petit ve amb nosal-
44:29 hebreu: Xeol 62
tres, aleshores hi baixarem, perquè no podrem veure la cara d’aquell home, si el nostre germà petit no és amb nosaltres.
27 I el teu servent, el meu pare, ens va dir: Sabeu que la meva muller em va infantar dos  lls;
28 i l’un va marxar del meu costat, i vaig dir: Ben segur ha estat trossejat. I no l’he vist mai més.
29 I si ara em preneu també aquest del meu costat, i li passa alguna desgràcia, fareu baixar els meus cabells blancs amb dolor al sepul- cre.
30 I ara, quan jo torni al teu servent el meu pare, i el noi no sigui amb nosaltres, com que la seva ànima està lligada a l’ànima d’ell,
31 s’esdevindrà que, en veure que el noi no és amb nosaltres, morirà, i els teus servents faran baixar els cabells blancs del teu servent, el nostre pare, amb tristesa al sepulcre.
32 Perquè jo, el teu servent em vaig fer responsable del noi davant del meu pare, dient: Si no te’l torno, seré culpable davant del meu pare tots els meus dies.
33 I ara, et prego que el teu servent resti com a esclau del meu senyor en lloc del noi, i que el noi pugi amb els seus germans.
34 Perquè, ¿com pujaria jo al meu paresielnoinoésambmi?Queno vegi el mal que sobrevindria al meu pare!
45
eren al seu voltant, i cridà: Feu sor- tir tothom del meu davant. I no hi havia ningú amb ell quan Josep es féu conèixer als seus germans.
2 I cridà plorant, i els egipcis ho escoltaren, i la casa del Faraó ho escoltà.
3 I Josep digué als seus germans: Jo sóc Josep. Viu encara el meu pare? I els seus germans no li podien
I Josep no es va poder con-
tenir més davant tots els qui


   60   61   62   63   64