Page 632 - Biblia Català TBS
P. 632

Psalms 27, 28, 29, 30
11 Ensenya’m, Jahveh, el teu camí, i guia’m per un sender de rectitud, a causa dels meus enemics.
12 No em lliuris al desig dels meus adversaris, perquè s’han alçat contra mi falsos testimonis, i respiren vio- lència.
13 M’hauria desesperat si no hagués cregut que he de veure la bondat de Jahveh en la terra dels vivents!
14 Espera en Jahveh, sigues fort, i ell enfortirà el teu cor: sí, espera en Jahveh!
Psalm 28
De David.
1 A tu clamo, Jahveh, Roca meva, no restis en silenci vers mi: no fos que, si tu guardes silenci vers mi, m’assembli als que baixen a la fossa. 2 Escolta la veu de les meves súpli- ques quan et demano auxili, en alçar les meves mans vers l’oracle del teu santuari.
3 No m’arrosseguis amb els malvats ni amb els qui fan iniquitat, que parlen pau als seus proïsmes, però tenen la maldat en llur cor.
4 Dóna’ls segons la seva obra, i se- gons la maldat dels seus fets: dóna’ls segons l’obra de llurs mans, torna’ls allò que es mereixen.
5 Perquè no consideren els fets de Jahveh, ni l’obra de les seves mans. Ell els enderrocarà i no els reedi carà.
6 Beneït sigui Jahveh, perquè escol- ta la veu de les meves súpliques.
7 Jahveh és la meva força i el meu escut, el meu cor con a en ell, i sóc ajudat: per això el meu cor exulta de goig, i li dono gràcies amb el meu càntic.
8 Jahveh és la seva força, i ell és el baluard de les salvacions del seu ungit.
9 Salva el teu poble, i beneeix la teva heretat: i sigues el seu pastor, i sustenta’ls per sempre.
Psalm 29
Psalm de David.
1 Assigneu a Jahveh,  lls dels forts, assigneu a Jahveh glòria i poder.
2 Assigneu a Jahveh la glòria de- guda al seu Nom, adoreu Jahveh en l’esplendor de la santedat.
3 La veu de Jahveh és sobre les aigües: el Déu de la glòria trona, Jahveh és damunt les moltes aigües. 4 La veu de Jahveh esclata amb força: la veu de Jahveh, amb majestat.
5 La veu de Jahveh estavella els ce- dres: sí, Jahveh estavella els cedres del Líban,
6 i els fa saltar com un vedell, el Líban i el Sirion com cries de bous salvatges.
7 La veu de Jahveh fa espurnejar  ames de foc.
8 La veu de Jahveh fa estremir el desert, Jahveh fa estremir el desert de Cadeix.
9 La veu de Jahveh fa estremir les daines, i despulla els boscos, i en el seu temple tot aclama: Glòria!
10 Jahveh seu sobre el diluvi: i Jahveh seu com a Rei per sempre. 11 Jahveh dóna la força al seu poble: Jahveh beneeix el seu poble amb la pau.
Psalm 30
Psalm. Càntic per a la dedicació del temple. De David.
1 T’exalço, Jahveh, perquè tu m’has deslliurat, i no has permès que els meus enemics s’alegrin de mi.
2 Jahveh, Déu meu, et demano auxili, i tu em guareixes.
3 Jahveh, tu has fet sortir la meva ànima del sepulcre, has guardat la meva vida perquè no baixi a la fossa. 4 Canteu lloances a Jahveh, els seus  dels, i doneu gràcies al record de la seva santedat.
28:4 Ap 22:12 28:5 Is 5:12 30:3 sepulcre: en hebreu Xeol 624


   630   631   632   633   634