Page 636 - Biblia Català TBS
P. 636

Psalms 35, 36
3 i trau la llança, i enfronta’t als meus perseguidors, digues a la meva ànima: Jo sóc la teva salvació!
4 Que restin avergonyits i confosos els qui cerquen la meva ànima; que es facin enrere, i siguin humiliats els qui tramen mal contra mi.
5 Que siguin com el boll davant del vent, i que l’àngel de Jahveh els faci fugir.
6 Que llur camí sigui tenebra i re- lliscades, i que l’àngel de Jahveh els persegueixi.
7 Perquè sense motiu han amagat contra mi la seva xarxa sobre una fossa, sense motiu han cavat un forat per a la meva ànima.
8 Que la ruïna vingui sobre ell sense que se n’adoni, que l’atrapi la matei- xa xarxa que parava, que caigui en aquella mateixa destrucció.
9 I la meva ànima s’alegrarà en Jahveh, exultarà de goig en la seva salvació.
10 Tots els meus ossos diran: Jahveh, ¿qui és com tu, que alliberes el desvalgut del més fort que ell, i el pobre i el desvalgut del qui l’espolia?
11 S’alcen testimonis violents, m’interroguen de coses que no conec; 12 em paguen mal per bé, espolien la meva ànima.
13 Però quan ells estaven malalts, jo em vestia de sac, humiliava la meva ànima amb dejunis, i la meva pregària retornava al meu pit.
14 Com per un amic, com per un germà meu, vaig captenir-me; m’inclinava entristit com el qui fa dol per la mare.
15 Però quan vaig ensopegar, ells s’alegraren i es reuniren; s’aplegaren contra mi els abjectes, sense jo saber-ho, em destrossaven i no para- ven.
16 Amb els profans, paràsits burle- tes, fan cruixir llurs dents contra mi. 17 Senyor,  ns quan ho miraràs? Recupera la meva ànima de les seves
35:19 Ps 69:4; Jn 15:25 36:1 Rm 3:18. 628
ruïnes, la meva única dels lleons joves.
18 Et donaré gràcies en la gran con- gregació, et cantaré lloances enmig d’un poble nombrós.
19 Que no s’alegrin a causa de mi els qui, sense motiu, són els meus enemics; que no es facin l’ullet els qui m’odien sense causa.
20 Perquè ells no parlen de pau, sinó que rumien paraules traïdores contra els pací cs del país.
21 I obren llur boca ben ampla con- tra mi, i diuen: Ah! Ah! els nostres ulls ho han vist.
22 Tu ho has vist, Jahveh, no callis: Senyor, no t’allunyis de mi.
23 Alça’t i desvetlla’t per al meu judici, Déu meu i Senyor meu, per a la meva causa.
24 Jutja’m, Jahveh, Déu meu, se- gons la teva justícia, i que ells no s’alegrin de mi.
25 Que no diguin en el seu cor: Ah, ànima nostra! Que no diguin: L’hem engolit!
26 Que els qui s’alegren del meu mal siguin tots alhora avergonyits i humiliats; que siguin coberts de vergonya i d’ultratge els qui s’han in at contra mi.
27 Que ho celebrin i se n’alegrin els qui desitgen la meva justícia; i que diguin constantment: Que Jahveh sigui magni cat, que desitja la pau del seu servent.
28 I la meva llengua proclamarà la teva justícia, tot el dia la teva lloança!
Psalm 36
Per al director. De David, servent de Jahveh.
1 La transgressió del malvat a rma en l’interior del meu cor: No hi ha temor de Déu enfront dels seus ulls. 2 Perquè s’afalaga ell mateix als seus ulls per no trobar la pròpia iniquitat per odiar-la.


   634   635   636   637   638