Page 637 - Biblia Català TBS
P. 637

3 Les paraules de la seva boca són iniquitat i engany, ha deixat de tenir seny, de fer el bé.
4 Trama la maldat sobre el seu llit, s’obstina en un camí que no és bo, no rebutja el mal.
5 La teva misericòrdia, Jahveh, és en els cels, la teva  delitat s’eleva  ns als núvols.
6 La teva justícia és com les munta- nyes de Déu, els teus judicis tenen una profunditat molt gran. Tu, Jahveh, preserves l’home i la bèstia. 7 Que n’és de preciosa la teva mi- sericòrdia, oh Déu! Per això els  lls d’Adam es refugien a l’ombra de les teves ales.
8 Seran saciats amb l’abundància de casa teva; i els faràs beure del riu de les teves delícies.
9 Perquèentuhihalafontdela vida: en la teva llum veurem la llum.
10 Estén la teva misericòrdia als qui et coneixen, i la teva justícia als rectes de cor.
11 Que no vingui contra mi el peu de l’arrogància, i que la mà dels malvats no em faci fugir.
12 Allà han caigut els qui practi- quen la iniquitat: han estat abatuts i no es poden aixecar.
Psalm 37
De David.
Psalms 36, 37
5 Encomana a Jahveh el teu camí, i con a en ell, i ell ho farà:
6 i farà aparèixer la teva justícia com la llum, i el teu dret com el migdia.
7 Guarda silenci davant Jahveh, i espera con adament en ell: no t’exasperis a causa del qui prospera en el seu camí, a causa de l’home que fa intrigues.
8 Calma la ira, i deixa el furor: no t’exasperis, que només faries mal;
9 perquè els qui fan el mal seran ta- llats: però els qui con en en Jahveh, ells heretaran la terra.
10 Encara una mica, i el malvat ja no hi serà: i miraràs el seu lloc, i ja no hi serà;
11 però els humils heretaran la terra, i gaudiran de molta pau.
12 El malvat trama contra el just, i fa cruixir les seves dents contra ell: 13 el Senyor se’n riu, perquè veu que arriba el seu dia.
14 Els malvats desembeinen l’espasa i tiben el seu arc per abatre el pobre i el desvalgut, per matar els rectes de camí.
15 Llur espasa entrarà en llur propi cor, i llurs arcs es trencaran.
16 És millor el poc del just que no pas l’abundància de molts malvats: 17 perquè els braços del malvat seran trencats, però Jahveh sostin- drà els justos.
1 No t’exasperis a causa dels do-
lents, no envegis els qui fan injustí-
cia:
2 perquè aviat seran tallats com
l’herba, i es marciran com l’herba 18 Jahveh coneix els dies dels íntegres,
tendra.
3 Con a en Jahveh, i fes el bé; habita en la terra, i alimenta’t de la veritat:
4 i complau-te en Jahveh, i ell et donarà les peticions del teu cor.
36:9 Jr 2:13; Jn 4:10 37:1 Pr 24:19 37:11 Mt 5:5
i l’herència d’ells serà per sempre:
19 no seran avergonyits en el temps dolent, i en els dies de fam restaran satisfets.
20 Però els malvats moriran, i els enemics de Jahveh seran com el greix
37:13 Ps 2:4 37:18 1Pe 1:3-4
629


   635   636   637   638   639