Page 648 - Biblia Català TBS
P. 648

Psalms 55, 56, 57
15 Que la mort vingui sobre ells, que baixin vius a l’infern! Perquè les maldats habiten amb ells, enmig d’ells.
16 Jo invocaré Déu, i Jahveh em sal- varà.
17 Al vespre i al matí i al migdia pregaré i clamaré, i ell escoltarà la meva veu.
18 Ell ha redimit en pau la meva ànima dels que fan guerra contra mi, perquè n’hi havia molts contra mi.
19 Déu escoltarà, i els a igirà, per- què ell existeix des de l’antiguitat –Selah–, atès que ells no s’esmenen, i no tenen temor de Déu.
20 Ha allargat les seves mans contra els qui havien fet les paus amb ell, ha profanat el seu pacte.
21 Les expressions de la seva boca són més toves que la mantega, però en el seu cor hi ha guerra; les seves paraules són més suaus que l’oli, però aquestes són punyalades.
22 Llança la teva càrrega sobre Jahveh, i ell et sustentarà: no per- metrà mai que el just trontolli.
23 Tu, oh Déu, els faràs baixar al pou de la destrucció: els homes san- guinaris i traïdors no arribaran a la meitat de llurs dies. Però jo con o en tu.
Psalm 56
Per al director. A la tonada d’Ionat élem rehoquim. Mictam de David. Quan els  listeus el capturaren a Gat.
1 Tingues misericòrdia de mi, oh Déu, perquè l’home m’engoleix: tot el dia combatent m’oprimeix.
2 Els meus enemics m’engoleixen tot el dia: perquè molts combaten contra mi, oh Altíssim.
3 El dia que tinc por, jo con o en tu.
4 En Déu lloaré la seva paraula, en Déu con o: no tinc por. Què em pot fer la carn?
5 Tot el dia torcen les meves parau- les: tots els pensaments d’ells són contra mi per a mal.
6 S’ajunten, s’amaguen, vigilen els meus passos, esperen la meva ànima. 7 ¿Per la iniquitat, tindran el seu alliberament? Enfonsa els pobles en el teu furor, oh Déu!
8 Tu duus el compte de la meva vida errant:  ca les meves llàgrimes en el teu  ascó. ¿No són en el teu llibre?
9 Llavors els meus enemics recula- ran en el dia que t’invoco. Sé això: que Déu és amb mi.
10 En Déu lloaré la seva paraula: en Jahveh lloaré la seva paraula.
11 En Déu con o: no tinc por. Què em pot fer l’home?
12 Els teus vots són sobre mi, oh Déu: t’oferiré accions de gràcies.
13 Perquè tu has alliberat la meva ànima de la mort: ¿no guardaràs els meus peus d’ensopegar? A   de poder caminar davant de Déu a la llum dels vivents.
Psalm 57
Per al director. Al-Taixhet. Mictam de David, quan fugí de Saül a la cova.
1 Tingues misericòrdia de mi, Déu meu, tingues misericòrdia de mi: per- què en tu troba refugi la meva ànima, i a l’ombra de les teves ales em refu- gio,  ns que hagin passat els neguits. 2 Clamo al Déu altíssim, al Déu que em perfecciona.
3 Ell enviarà l’auxili des dels cels i em salvarà, escarnirà el qui m’ataca. Selah. Déu enviarà la seva misericòr- dia i la seva veritat.
4 La meva ànima és enmig dels lleons: estic ajagut entre encesos  lls d’Adam;
55:15 infern: en hebreu Xeol 55:22 1Pe 5:7 56:1 1Sm 21:11-15 56:4 He 13:6 56:9 Rm 8:31 57: capçalera 1Sm 22:1
640


   646   647   648   649   650