Page 65 - Biblia Català TBS
P. 65

29 I Josep enganxà el seu carro, i pujà a Goixen a trobar el seu pare Israel. I quan es presentà al seu davant, se li llançà al coll, i plorà sobre el seu coll una llarga estona. 30 I Israel digué a Josep: Ara ja puc morir, després d’haver vist el teu rostre, perquè encara ets viu!
31 I Josep digué als seus germans, i a la casa del seu pare: Pujaré i informaré el Faraó, i li diré: Els meus germans i la casa del meu pare, que eren a la terra de Canaan, han vingut a mi;
32 i els homes són pastors d’ovelles, perquè els homes són ramaders i han portat els seus ramats de bestiar menut i gros, i tot el que tenen.
33 I s’esdevindrà que quan el Faraó us cridi, i digui: Quins són els vos- tres o cis?
34 que direu: Els teus servents hem estat ramaders des de la nostra joven- tut  ns ara, tant nosaltres com els nos- tres pares. A   que habiteu a la terra de Goixen, perquè tot pastor d’ovelles és una abominació per als egipcis.
47
Gènesi 46, 47
5 I el Faraó parlà a Josep, dient: El teu pare i els teus germans han vingut a tu,
6 la terra d’Egipte és davant teu: Fes habitar el teu pare i els teus germans al millor de la terra: que habitin a la terra de Goixen, i si saps que entre ells hi ha homes competents, posa’ls com a majorals del meu propi bestiar. 7 I Josep portà el seu pare Jacob, i el presentà davant del Faraó, i Jacob beneí el Faraó.
8 I el Faraó digué a Jacob: ¿Quants són els dies dels anys de la teva vida?
9 I Jacob digué al Faraó: Els dies dels anys del meu pelegrinatge són cent trenta anys, pocs i dolents han estat els dies dels anys de la meva vida, i no han arribat als dies dels anys de la vida dels meus pares en els dies dels seus pelegrinatges.
10 I Jacob beneí el Faraó, i sortí de davant del Faraó.
11 I Josep establí el seu pare i els seus germans, i els donà una propi- etat a la terra d’Egipte, en el millor de la terra, a la terra de Ramsès, com havia manat el Faraó.
12 I Josep proveí de pa per al seu pare, i per als seus germans, i per a tota la casa del seu pare, segons el nombre dels nens petits.
13 I no hi havia pa enlloc del país, perquè la fam era molt greu; i la terra d’Egipte i la terra de Canaan defallien a causa de la fam.
14 I Josep reuní tot el diner que es trobava a la terra d’Egipte i a la terra de Canaan a canvi del gra que com- praven, i Josep portava el diner a la casa del Faraó.
15 I s’acabà el diner de la terra d’Egipte i de la terra de Canaan, i tots els egipcis vingueren a Josep, dient: Dóna’ns pa! ¿I per quin motiu hauríem de morir davant teu? Perquè ja no tenim diners.
I Josep vingué i va informar
el Faraó, dient: El meu pare i els meus germans i els seus ramats de bestiar menut i gros, i tot el que tenen, han vingut de la terra de Canaan i, heus aquí, són a la terra de Goixen.
2 I prengué cinc homes d’entre els seus germans, i els presentà davant del Faraó.
3 I el Faraó digué als seus germans: Quins són els vostres o cis? I ells digueren al Faraó: Els teus servents són pastors d’ovelles, tant nosaltres com els nostres pares.
4 I digueren al Faraó: Hem vingut a sojornar al país, perquè no hi ha pastura per als ramats dels teus servents, perquè la fam és greu a la terra de Canaan. I ara, et preguem, que permetis habitar els teus ser- vents a la terra de Goixen.
46:30 Lc 2:29, 30 46:34 Ex 8:26 47:2 Ft 7:13
65


   63   64   65   66   67