Page 658 - Biblia Català TBS
P. 658

Psalms 73, 74
8 Se’n burlen, i parlen de l’opressió amb maldat, parlen amb altivesa.
9 Posen llur boca contra els cels, i la llengua d’ells camina per la terra.
10 Per això el seu poble retorna a aquest lloc, i les aigües de la pleni- tud són espremudes per a ell.
11 I ells diuen: Com ho sap Déu? I, ¿Hi ha coneixement en l’Altíssim?
12 Heus aquí aquests malvats, que prosperen al món, augmenten llur força.
13 Certament, debades he netejat el meu cor, i he rentat els meus pal- mells en innocència.
14 I he estat assotat tot el dia, i tinc el meu càstig cada matí.
15 Si jo digués: Parlaré igual que ells. Heus aquí, hauria traït la gene- ració dels teus  lls.
16 I jo re exionava per entendre això: era una fatiga això per als meus ulls. 17 Fins que vaig entrar als santuaris de Déu, llavors vaig comprendre la   d’ells.
18 Certament tu els has posat en llocs relliscosos, tu els precipitaràs a la ruïna.
19 Ah, com han esdevingut una desolació en un moment! Han estat acabats, consumits pels terrors.
20 Com un somni quan un es des- vetlla: així, oh Senyor, quan tu et llevis, menysprearàs llur imatge.
21 Mentrestant el meu cor m’oprimia, i els meus ronyons em punxaven;
22 i jo era un ignorant, i no sabia res: era com una bèstia davant de tu. 23 Però jo sóc contínuament amb tu, tu m’agafes la mà dreta;
24 amb el teu consell, tu em guies, i després em rebràs a la glòria.
25 ¿Aquitincenelscels?Iapartde tu, no desitjo res a la terra.
26 Lamevacarnielmeucordefa- lleixen: però Déu és la Roca del meu cor i la meva porció per sempre.
27 Perquè, heus aquí, els qui s’allunyen de tu es perden: tu has destruït tots els qui, fornicant, s’aparten de tu.
28 Però jo, l’atansar-me a Déu és el meu bé: poso en el Senyor Jahveh el meu refugi, per anunciar totes les teves obres.
Psalm 74
Maskil d’Assaf.
1 Oh Déu, per què ens has rebutjat per sempre? ¿S’ha encès la teva indignació contra el ramat del teu pasturatge?
2 Recorda la teva congregació, que tu comprares des d’antic, que tu redimi- res, la tribu de la teva heretat; aquesta muntanya de Sió on tu habites.
3 Aixeca els teus peus vers les ruï- nes perpètues: l’enemic ho ha fet malbé tot dins del santuari.
4 Els teus adversaris han bramulat enmig del teu lloc de reunió, han plantat els seus propis estendards.
5 Un es feia conèixer quan branda- va les destrals entre l’espessor dels arbres.
6 I ara han esmicolat d’una vegada les seves entalladures amb destrals i martells.
7 Han calat foc al teu santuari, llançant-lo a terra han profanat el tabernacle del teu Nom.
8 Digueren dins llur cor: Destruïm- los d’un vegada! I ells cremaren tots els llocs de reunió de Déu a la terra. 9 No veiem els nostres estendards, ja no hi ha cap profeta, i ningú de nosaltres no sap  ns quan.
10 ¿Fins quan, oh Déu, l’adversari t’ultratjarà? ¿Menysprearà l’enemic el teu Nom per sempre?
11 ¿Perquèhasretiratlatevamàila teva dreta? Trau-la de dins del teu pit. 12 Però Déu és el meu Rei des d’antic, que obra salvacions enmig de la terra.
650


   656   657   658   659   660