Page 66 - Biblia Català TBS
P. 66

Gènesi 47, 48
16 I Josep digué: Doneu-me el vos- tre bestiar, i us en donaré a canvi del vostre bestiar si ja no teniu diners. 17 I portaren el seu bestiar a Josep, i Josep els donà pa a canvi dels cavalls, i a canvi dels ramats de bes- tiar menut i gros, i a canvi dels ases, i els proveí de pa aquell any a canvi de tot el seu bestiar.
18 I s’acabà aquell any, i tornaren a ell el segon any, i li digueren: No amaguem al meu senyor que els nostres diners s’han acabat, i el bestiar és propietat del meu senyor. No resta res més davant del meu senyor que el nostre cos i la nostra terra.
19 ¿Per quin motiu hauríem de morir davant dels teus ulls, nosal- tres i la nostra terra? Compra’ns a nosaltres i la nostra terra a canvi de pa, i nosaltres i la nostra terra serem esclaus del Faraó, i dóna’ns llavor perquè visquem i no morim, i la terra no esdevingui un erm.
20 I Josep comprà per al Faraó tota la terra d’Egipte, perquè els egipcis es venien cadascú el seu camp, per- què la fam era greu sobre ells. I la terra esdevingué del Faraó.
21 I traslladà el poble a les ciutats, d’un cap a l’altre de la frontera d’Egipte.
22 Solament no comprà la terra dels sacerdots, perquè els sacerdots tenien una porció del Faraó, i men- javen de la porció que el Faraó els havia donat. Per això no vengueren les seves terres.
23 I Josep digué al poble: Heus aquí, avui us he comprat a vosaltres i la vostra terra per al Faraó. Heus aquí llavor per a vosaltres, i sembrareu la terra.
24 I s’esdevindrà que al temps de les collites donareu una cinquena part al Faraó, i quatre parts seran per a vosaltres, per llavor per al camp, i per menjar per a vosaltres i per als
47:27 Ex 1:7, 12 66
que són a casa vostra, i per menjar per als vostres petits.
25 I ells digueren: Ens has salvat la vida! Que trobem gràcia davant dels ulls del meu senyor, i serem esclaus del Faraó.
26 I Josep establí una llei sobre la terra d’Egipte  ns al dia d’avui, que la cinquena part era per al Faraó. Només la terra dels sacerdots no esdevingué del Faraó.
27 I Israel habità a la terra d’Egipte, a la terra de Goixen, i ells hi van adquirir propietats, i fructi caren i es multiplicaren molt.
28 I Jacob visqué disset anys a la terra d’Egipte. I els dies de Jacob, els anys de la seva vida, foren cent quaranta-set anys.
29 I els dies d’Israel s’atansaven a la mort, i cridà el seu  ll Josep, i li digué: Si he trobat gràcia als teus ulls, posa si us plau ara la teva mà sota la meva cuixa, i tracta’m amb misericòrdia i  delitat: et prego que no em sepultis a Egipte.
30 I quan m’hauré adormit amb els meus pares, em portaràs fora d’Egipte i em sepultaràs a la seva sepultura. I ell digué: Ho faré com has dit.
31 I ell digué: Jura-m’ho. I ell li ho jurà. I Israel s’inclinà sobre el capçal delllit.
48
digué a Josep: Heus aquí, el teu pare està malalt. I prengué amb ell els seus dos  lls, Manassès i Efraïm.
2 I hom informà Jacob, i digué: Heus aquí, el teu  ll Josep ha vingut a tu; i Israel s’esforçà i s’assegué sobre el llit.
3 I Jacob digué a Josep: El Déu tot- poderós se’m va aparèixer a Luz, a la terra de Canaan i em va beneir
4 i em va dir: Heus aquí, jo et faré fructífer i et multiplicaré, i et donaré
I s’esdevingué després
d’aquestes coses que hom


   64   65   66   67   68