Page 664 - Biblia Català TBS
P. 664

Psalms 80, 81, 82, 83
19 Jahveh, Déu dels exèrcits, res- taura’ns, fes resplendir la teva faç, i serem salvats.
Psalm 81
Per al director. Guittit. D’Assaf.
1 Celebreu Déu, la nostra força: aclameu amb goig el Déu de Jacob. 2 Feu pujar un càntic, i toqueu el tamborí, la cítara melòdica i l’arpa. 3 Feu sonar el corn en la lluna nova, en la lluna plena, el dia de la nostra festa.
4 Perquè és un estatut per a Israel, una ordenança del Déu de Jacob.
5 Ho va establir com un testimo- niatge a Josep, quan sortí contra la terra d’Egipte, on vaig escoltar una llengua que jo no coneixia.
6 He tret la càrrega de la seva es- patlla, les seves mans s’alliberen del cabàs.
7 En l’angoixa tu vas cridar, i jo et vaig rescatar, et vaig respondre en el lloc amagat de la tronada: et vaig posar a prova a les aigües de Meribà. Selah.
8 Escolta, poble meu, i jo donaré testimoni contra tu: oh Israel, si m’escoltessis!
9 No hi haurà cap déu estranger enmig teu, i no et prostraràs davant cap déu aliè.
10 Jo sóc Jahveh el teu Déu, que et va fer pujar de la terra d’Egipte: obre ben oberta la teva boca, i jo te l’ompliré. 11 Però el meu poble no ha escoltat la meva veu, i Israel no m’ha volgut. 12 Per això els vaig lliurar a la tossu- deria de llur propi cor: van caminar en llurs propis consells.
13 Oh si el meu poble m’escoltés, si Israel caminés en els meus camins! 14 En un instant subjugaria llurs enemics, i giraria la meva mà contra llurs adversaris.
15 Els qui odien Jahveh se li sotme- trien, i el seu temps duraria per sempre.
81:3 Nm 10:10 81:6 Ex 1:14 81:7 Ex 3:7; 17:7 656
16 I ell l’alimentaria amb el blat escollit: i amb la mel de la roca jo et satisfaria.
Psalm 82
Psalm d’Assaf.
1 Déu s’alça en l’assemblea divina, judica enmig dels jutges.
2 ¿Fins quan judicareu injustament, i afavorireu els malvats? Selah.
3 Defenseu el feble i l’orfe, feu justí- cia a l’a igit i al desvalgut;
4 allibereu el feble i el necessitat, deslliureu-los de la mà dels malvats.
5 No saben ni comprenen, caminen a les fosques; tots els fonaments de la terra es commouen.
6 Jo he dit: Vosaltres sou déus, i tots vosaltres sou  lls de l’Altíssim.
7 Però certament morireu com homes, i caureu com qualsevol príncep.
8 Alça’t, oh Déu, jutja la terra! Perquè tu tens l’herència en totes les nacions.
Psalm 83
Càntic. Psalm d’Assaf.
1 Oh Déu, no restis en silenci, no estiguis callat, i no romanguis quiet, oh Déu.
2 Perquè, heus aquí, els teus enemics bramulen: i els qui t’odien alcen el cap.
3 Contra el teu poble consulten astu- tament, i conspiren junts contra els teus amagats.
4 Han dit: Veniu, exterminem-los com a nació, i que el nom d’Israel no sigui recordat mai més.
5 Perquè ells conspiren unànimes de cor, han fet un pacte contra tu.
6 Les tendes d’Edom i dels ismaeli- tes, Moab i els agarens,
7 Guebal i Ammon i Amalec, Filistea amb els habitants de Tir,
81:9-10 Ex 20:2-3 82:6 Jn 10:34


   662   663   664   665   666