Page 668 - Biblia Català TBS
P. 668

Psalms 89
14 La rectitud i la justícia són els fonaments del teu tron: la miseri- còrdia i la veritat van davant la teva presència.
15 Feliç el poble que coneix l’exclamació de goig: Jahveh, a la llum de la teva faç caminaran;
16 en el teu Nom s’alegren tot el dia: i en la teva justícia seran exalçats.
17 Perquè tu ets la glòria de la seva força: i en el teu favor serà exalçat el nostre corn.
18 Perquè Jahveh és el nostre escut, i el Sant d’Israel és el nostre Rei.
19 Llavors parlares en una visió als teus  dels, i digueres: He posat l’ajut sobre un valent, he exalçat un escollit d’entre el poble.
20 He trobat David el meu servent, amb l’oli de la meva santedat el vaig ungir.
21 Amb ell la meva mà serà establer- ta, el meu braç també l’enfortirà.
22 L’enemic no li farà pagar tribut, i el  ll d’iniquitat no l’a igirà.
23 I jo esclafaré els seus adversaris davant la seva presència, i colpiré els qui l’odien.
24 I la meva  delitat i la meva mi- sericòrdia seran amb ell, i en el meu Nom el seu corn serà exalçat.
25 Posaré també la seva mà en el mar, i la seva dreta en els rius.
26 Ell clamarà a mi: Tu ets el meu Pare, el meu Déu, i la Roca de la meva salvació.
27 El faré també el meu primogènit, el més elevat dels reis de la terra.
28 Li mantindré la meva misericòr- dia eternament, i el meu pacte serà con rmat envers ell.
29 I establiré el seu llinatge per sem- pre, i el seu tron com els dies dels cels.
30 Si els seus  lls abandonen la meva llei, i no caminen en els meus judicis,
89:20 1Sm 13:14; 16:13 89:34 Jr 33:20-37 660
31 si profanen els meus estatuts, i no guarden els meus manaments,
32 llavors visitaré llur transgressió amb la vara, i la iniquitat d’ells amb assots,
33 però a ell no li retiraré la meva misericòrdia, i no faltaré a la meva  delitat.
34 No profanaré el meu pacte, i no canviaré el que ha sortit dels meus llavis.
35 Una vegada he jurat per la meva santedat, que no mentiré a David.
36 El seu llinatge serà per sempre, i el seu tron com el sol davant meu; 37 com la lluna serà establert per sempre, i com un testimoni ferm en l’univers. Selah.
38 Però tu l’has llançat i rebutjat, t’has enfurit contra el teu ungit;
39 has rebutjat el pacte amb el teu servent, has profanat la seva diade- ma llançant-la a terra;
40 has destruït totes les seves tan- ques, has enrunat les seves forti ca- cions.
41 Tots els qui passen pel camí el saquegen, ha esdevingut un escarni per als seus veïns.
42 Has exalçat la dreta dels seus adversaris, has fet alegrar tots els seus enemics.
43 També has fet retirar el tall de la seva espasa, i no l’has aixecat en el combat.
44 Has fet cessar el seu esplendor, i has llançat a terra el seu tron.
45 Has escurçat els dies de la seva joventut, l’has cobert de vergonya. Selah.
46 Fins quan, Jahveh? T’amagaràs per sempre? Cremarà la teva ira com el foc?
47 Recorda la durada de la meva vida: per què has fet debades tots els  lls d’Adam?
48 Quin home pot viure sense veure la mort? ¿Alliberarà ell la seva prò-


   666   667   668   669   670