Page 670 - Biblia Català TBS
P. 670

Psalms 91, 92, 93, 94
8 Certament ho contemplaràs amb els teus propis ulls: i veuràs la retri- bució del malvat.
9 Perquè tu, Jahveh, ets el meu refugi: tu has fet de l’Altíssim la teva residència.
10 El mal no et trobarà, i la plaga no s’atansarà a la teva tenda.
11 Perquè ell, als seus àngels, donarà ordre concernent a tu de guardar-te en tots els teus camins:
12 et portaran sobre les mans, a   que el teu peu no ensopegui en cap pedra.
13 Sobre el lleó i l’àspid trepitjaràs, aixafaràs el lleó jove i el dragó.
14 Perquè ha posat el seu amor en mi, jo l’alliberaré: el posaré a dalt, perquè coneix el meu Nom.
15 Ell m’invocarà, i jo li respondré: estaré amb ell en l’a icció. Jo el res- cataré i l’honoraré.
16 Amb in nitat de dies el satisfaré, i contemplarà la meva salvació.
Psalm 92
Psalm. Càntic per al dia de repòs.
1 És bo de donar gràcies a Jahveh, i de cantar lloances al teu Nom, oh Altíssim:
2 declarar la teva misericòrdia al matí, i la teva  delitat a les nits,
3 amb la lira de deu cordes, i amb l’arpa, amb música ressonant sobre la cítara.
4 Perquè tu, Jahveh, m’has alegrat en el teu obrar, celebraré els fets de les teves mans.
5 Que grans són les teves obres, Jahveh! Els teus pensaments són molt profunds.
6 L’home desassenyat no ho coneix, i l’insensat no entén això.
7 Quan els malvats broten com l’herba, i tots els qui obren iniquitat  oreixen, és per ser destruïts perma- nentment.
8 Però tu, Jahveh, ets l’Altíssim per l’eternitat.
9 Perquè heus aquí, els teus enemics, Jahveh, perquè heus aquí, els teus enemics seran destruïts: tots els qui obren iniquitat seran disper- sats.
10 Però tu exalçaràs el meu corn com el del bou salvatge: seré ungit amb oli fresc.
11 I els meus ulls miraran els meus enemics, les meves orelles escolta- ran la desfeta dels malfactors que s’alcen contra mi.
12 El just  orirà com una palmera, creixerà com un cedre del Líban.
13 Els qui estan plantats a la casa de Jahveh  oriran en els atris del nostre Déu.
14 En la vellesa encara donaran fruit, seran vigorosos i frondosos,
15 per declarar que Jahveh és just: elléslamevaRoca,ienellnohiha cap injustícia.
Psalm 93
1 Jahveh regna, va vestit de majes- tat, Jahveh s’ha vestit, s’ha cenyit amb força: cert, el món és establert, no es mou.
2 El teu tron està establert des de llavors: tu ets des de l’eternitat.
3 Els rius s’aixequen, oh Jahveh, els rius aixequen llur veu, els rius aixequen llur embat.
4 Més que les veus de moltes aigües, que les grans onades del mar, Jahveh és poderós en les altures.
5 Els teus testimoniatges són molt  dels: la santedat escau a casa teva, Jahveh, al llarg dels dies.
Psalm 94
1 Jahveh, Déu de les venjances! Déu de les venjances, manifesta’t!
91:11-12 Mt 4:6 91:13 Lc 10:19 92:5 Is 55:8-9; Rm 11:33 93:1 Is 52:7; Ap 19:6 94:1 Dt 32:35; Rm 12:19
662


   668   669   670   671   672