Page 671 - Biblia Català TBS
P. 671

2 Alça’t, jutge de la terra: dóna la paga als orgullosos.
3 ¿Fins quan els malvats, Jahveh,  ns quan els malvats exultaran?
4 ¿Fins quan xerraran, parlaran amb arrogància, s’enorgulliran tots els qui fan maldat?
5 Esclafen el teu poble, Jahveh, i a igeixen la teva heretat;
6 maten la viuda i l’estranger, i assas- sinen els orfes;
7 idiuen:Jahnohoveu,ielDéude Jacob no se n’adona.
8 Adoneu-vos-en, els insensibles entre el poble: i vosaltres insensats, quan tindreu seny?
9 El qui ha plantat l’orella, no escol- tarà? I el qui ha format l’ull, no hi veurà?
10 El qui castiga les nacions, no reprendrà? Ell, que ensenya el conei- xement a l’home?
11 Jahveh coneix els pensaments de l’home, que ells són vanitat.
12 Feliç l’home que tu castigues, Jah, i l’instrueixes amb la teva llei:
13 per donar-li descans dels dies dolents,  ns que sigui cavat un clot per al malvat.
14 Perquè Jahveh no abandonarà el seu poble, i no deixarà la seva here- tat.
15 Perquè el judici tornarà a la jus- tícia: i aniran al seu darrere tots els rectes de cor.
16 Qui s’alçarà per mi contra els malfactors? Qui estarà per mi contra els qui fan maldat?
17 Si Jahveh no fos el meu ajut, la meva ànima hauria habitat aviat en el silenci.
18 Si dic: El meu peu ha relliscat; la teva misericòrdia, Jahveh, em sostindrà.
Psalms 94, 95
19 En la multitud dels meus pen- saments dins meu, les teves conso- lacions alegraran la meva ànima.
20 ¿S’avindrà amb tu el tribunal d’iniquitats, que estableix l’opressió per decret?
21 S’uneixen contra la vida del just, i condemnen la sang innocent.
22 Però Jahveh és la meva fortalesa, i el meu Déu, la Roca del meu refu- gi.
23 I farà tornar llur iniquitat sobre ells, i els destruirà en llur maldat: Jahveh, el nostre Déu, els destruirà.
Psalm 95
1 Veniu, celebrem Jahveh, acla- mem la Roca de la nostra salvació;
2 anem davant de la seva presència amb accions de gràcies, lloem-lo amb cants.
3 Perquè Jahveh és el gran Déu, i el gran Rei sobre tots els déus,
4 elqualtéenlasevamàlespro- funditats de la terra, i els cims de les muntanyes són seus;
5 el mar és seu, perquè ell el va fer, i les seves mans van formar la terra eixuta.
6 Veniu, prostrem-nos i inclinem-nos: agenollem-nos davant Jahveh, el qui ens ha fet.
7 Perquè ell és el nostre Déu, i nosal- tres som el poble del seu pasturatge, i les ovelles de la seva mà.
Avui, si escolteu la seva veu,
8 no enduriu el vostre cor com a Meribà, com el dia de Massà en el desert;
9 on els vostres pares em posaren a prova, em van provar, malgrat que havien vist la meva obra.
10 Quaranta anys vaig disgustar-me amb aquella generació, i vaig dir: Aquests són un poble que es desvien en la ment, i ells no coneixen els meus camins;
94:11 1Co 3:20 94:12 Jb 5:17: He 12:5 94:14 Rm 11:1-2 95:7-11 He 3:7-11; 4:7 95:8-9 Ex 17:2, 7; Nm 14:22
663


   669   670   671   672   673