Page 673 - Biblia Català TBS
P. 673

6 Amb els corns i el so de les trompe- tes, aclameu davant del rei, Jahveh.
7 Que el mar rugeixi i la seva pleni- tud; el món, i els qui hi habiten.
8 Que els rius aplaudeixin, que les muntanyes ho celebrin totes alhora, 9 en la presència de Jahveh: perquè ell ve a jutjar la terra, ell jutjarà el món amb justícia, i els pobles amb imparcialitat.
Psalm 99
1 Jahveh regna, que tremolin els pobles! Ell seu entre els querubins, que la terra se somogui.
2 Jahveh és gran a Sió, i ell és elevat per damunt de tots els pobles.
3 Que lloïn el teu Nom gran i temi- ble! Ell és sant!
4 I la força del rei estima la justícia. Tu afermes la rectitud: tu exerceixes la justícia i l’equitat a Jacob.
5 Exalceu Jahveh, el nostre Déu, i adoreu en el seu escambell! Ell és sant!
6 Moisès i Aaron entre els seus sacer- dots, i Samuel entre els qui invocaven el seu Nom: ells invocaven Jahveh, i ell els responia.
7 Ell els parlava en la columna de núvol: ells guardaven els seus testi- monis, i l’estatut que els havia donat. 8 Jahveh, Déu nostre, tu els vas respondre, tu vas ser un Déu per- donador per a ells, i un venjador de llurs mals fets.
9 Exalceu Jahveh, el nostre Déu, i adoreu en la muntanya de la seva santedat: perquè Jahveh el nostre Déu és sant.
Psalm 100
Psalm d’acció de gràcies.
1 Aclameu Jahveh, tota la terra!
2 Serviu Jahveh amb alegria: veniu
davant de la seva presència amb un càntic joiós.
Psalms 98, 99, 100, 101, 102
3 Sapigueu que Jahveh és Déu! Ell ens va fer, i no pas nosaltres matei- xos: som el seu poble i ovelles del seu pasturatge.
4 Entreu pels seus portals amb accions de gràcies, pels seus atris amb lloança: doneu-li gràcies, beneïu el seu Nom.
5 Perquè Jahveh és bo, la seva mi- sericòrdia és eterna, i la seva  delitat per totes les generacions.
Psalm 101
Psalm de David.
1 Cantaré la misericòrdia i la justí- cia: a tu, Jahveh, cantaré lloances.
2 Atendré al camí de la perfecció. Quan vindràs a mi? Caminaré en la integritat del meu cor dins de casa meva.
3 No posaré cap cosa perversa da- vant dels meus ulls. Odio l’obra dels qui s’aparten de tu, no s’enganxarà a mi.
4 El cor pervers s’allunyarà de mi, no coneixeré la maldat.
5 El qui secretament calumnia el proïsme, jo el destruiré: la persona d’ulls altius i de cor arrogant no la puc suportar.
6 Els meus ulls són sobre els  dels de la terra, perquè habitin amb mi: el qui camina en el camí perfecte, ell em servirà.
7 El qui practica l’engany no habi- tarà dins de casa meva: el qui parla falsedat no es mantindrà davant dels meus ulls.
8 Als matins destruiré tots els mal- vats del país: per tallar de la ciutat de Jahveh tots els qui practiquen iniquitat.
Psalm 102
Pregària de l’a igit que defalleix, i vessa el seu plany davant Jahveh.
1 Jahveh, escolta la meva pregària! Que el meu crit d’auxili arribi a tu.
98:9 Ap 1:7 99:1 Ex 25:22 99:7 Ex 33:9 100:5 1Cr 16:34; Esd 3:11; Jr 33:11
665


   671   672   673   674   675