Page 675 - Biblia Català TBS
P. 675

8 Jahveh és compassiu i misericor- diós, lent per a la ira i ple de miseri- còrdia.
9 No contendirà perpètuament, i no guardarà la seva ira per sempre.
10 No ens ha tractat segons els nos- tres pecats, i no ens ha pagat segons les nostres iniquitats.
11 Perquè així com són d’elevats els cels sobre la terra, així és de gran la seva misericòrdia sobre els qui el temen.
12 Com l’est és lluny de l’oest, ha allunyat les nostres transgressions de nosaltres.
13 Com un pare té compassió dels  lls, Jahveh té compassió dels qui el temen.
14 Perquè ell coneix de què hem estat formats, es recorda que nosal- tres som pols.
15 L’home, com l’herba són els seus dies,  oreix com una  or del camp: 16 perquè el vent passa sobre ella, i nohiés;ielseullocjanolaconeix. 17 Però la misericòrdia de Jahveh és des de sempre i per sempre sobre els qui el temen, i la seva justícia per als  lls dels  lls:
18 per als qui guarden el seu pacte, i recorden els seus preceptes per fer-los.
19 Jahveh ha establert el seu tron en els cels, i el seu regne domina sobre tots. 20 Beneïu Jahveh, vosaltres els seus àngels, poderosos en força, fent la seva paraula, obeint la veu de la seva paraula!
21 Beneïu Jahveh, tots els seus exèr- cits, els seus servidors, fent la seva voluntat.
22 Beneïu Jahveh, totes les seves obres, en tots els llocs del seu domi- ni: Beneeix Jahveh, ànima meva!
Psalm 104
1 Beneeix Jahveh, ànima meva! Jahveh, Déu meu, tu ets immensa-
Psalms 103, 104
ment gran, t’has vestit d’esplendor i de majestat.
2 Ell es cobreix amb llum com amb un mantell, estenent els cels com una cortina.
3 Ell és el qui ha posat els seus estat- ges damunt les aigües, el qui fa dels núvols el seu carro, el qui va sobre les ales del vent.
4 Ell fa els seus àngels esperits, els seus servidors  ama de foc.
5 Ha establert la terra sobre els seus fonaments: mai no serà moguda.
6 Tu la vas cobrir amb l’abisme com amb un mantell, les aigües eren sobre les muntanyes:
7 a la teva reprensió fugiren, al so del teu tro es precipitaren.
8 Pujaren a les muntanyes, baixa- ren a les valls,  ns al lloc que tu vas establir per a elles.
9 Tu vas posar una frontera que no traspassaran, no tornaran a cobrir la terra.
10 Ell fa brollar les fonts a les valls, i s’esmunyen entre les muntanyes: 11 s’hi abeuren tots els animals del camp, els onagres hi apaguen la seva set;
12 a les seves vores habiten els ocells dels cels, fan sonar les seves veus entre les branques.
13 Ell abeura les muntanyes des de les seves altes estances, la terra se sacia amb el fruit de les teves obres.
14 Ell fa créixer l’herba per a les bèsties, i les plantes per al servei de l’home: per fer sortir el pa de la terra,
15 i el vi que alegra el cor de l’home, l’oli que li fa lluir la cara, i el pa que sustenta el cor de l’home.
16 Els arbres de Jahveh estan plens de vigor: els cedres del Líban, que ell plantà.
17 Allà els ocells fan els nius: i la cigonya fa la seva casa als xiprers.
103:8 Ex 34:7; Jm 5:11 103:14 Gn 3:19 103:18 Ex 20:6 104:4 He 1:7 104:9 Jb 38:8-11
667


   673   674   675   676   677