Page 676 - Biblia Català TBS
P. 676

Psalms 104, 105
18 Les muntanyes altes són per als cabirols: les roques són un refugi per als damàs.
19 Ha fet la lluna per determinar els temps: el sol coneix la seva posta.
20 Tu  ques la fosca, i es fa de nit: en ella s’hi mouen totes les bèsties del bosc.
21 Els lleons joves rugeixen per la presa, i cerquen el seu aliment de part de Déu.
22 Surt el sol: s’arreceren i s’ajauen als seus caus.
23 L’home surt a la seva feina, i al seu treball  ns al vespre.
24 Oh Jahveh, que variades són les teves obres! Totes les has fet amb saviesa: la terra és plena de la teva riquesa.
25 Aquest mar, tan gran i ample de límits: allà s’hi belluga una munió d’animals sens nombre, petits i grans.
26 Allà s’hi mouen els vaixells: i aquell Leviatan, que tu has format perquè hi jugui.
27 Tots ells esperen en tu, perquè els donis llur aliment al seu temps.
28 Tu els el dónes, ells el recullen: tu obres la teva mà, ells se sacien de béns.
29 Tu amagues el teu rostre, s’atordeixen: els prens llur alè, expi- ren i retornen a llur pols.
30 Tu envies el teu Esperit: són creats, i renoves la faç de la terra.
31 La glòria de Jahveh durarà per sempre: Jahveh s’alegra en les seves obres.
32 Ell mira la terra, i aquesta tremo- la. Ell toca les muntanyes, i fume- gen.
33 Cantaré a Jahveh durant la meva vida: cantaré psalms al meu Déu durant la meva existència.
34 És agradable la meva meditació sobre ell: jo m’alegraré en Jahveh.
35 Que els pecadors siguin consu- mits fora de la terra, i que els mal- vats ja no hi siguin. Beneeix Jahveh, ànima meva. Al·leluia!
Psalm 105
1 Doneu gràcies a Jahveh, invoqueu el seu Nom: feu conèixer els seus fets entre els pobles.
2 Canteu a ell, canteu psalms a ell: mediteu tots els seus prodigis.
3 Glorieu-vos en el seu sant Nom: que el cor dels qui cerquen Jahveh estigui alegre.
4 Demaneu Jahveh i la seva força: cerqueu el seu rostre contínuament. 5 Recordeu els prodigis que ell ha fet, les seves meravelles, i els judicis de la seva boca,
6 llinatge d’Abraham, el seu ser- vent,  lls de Jacob, els seus elegits.
7 Ell és Jahveh, el nostre Déu: els seus judicis són en tota la terra.
8 Es recorda sempre del seu pacte, la paraula que manà per a mil gene- racions,
9 el pacte que féu amb Abraham, i el seu jurament a Isaac,
10 que ell va con rmar com un estatut a Jacob, a Israel com un pacte etern,
11 dient: A tu et donaré la terra de Canaan, com a porció de la teva he- retat.
12 Quan eren uns pocs homes en nombre, molt pocs, i estrangers en ella;
13 i anaven de nació en nació, d’un reialme a un altre poble;
14 no va permetre que cap home els oprimís, i va reprendre uns reis per causa d’ells, dient:
15 No toqueu els meus ungits, i no feu cap mal als meus profetes.
16 I va cridar la fam sobre la terra, trencà el proveïment de pa;
17 envià un home davant d’ells: Josep, que fou venut com a esclau;
105:9 Gn 17:2 105:10 Gn 28:13 105:17 Gn 45:5 668


   674   675   676   677   678