Page 678 - Biblia Català TBS
P. 678

Psalms 106
9 i va reprendre el Mar Roig, i s’assecà: i els menà per les profundi- tats, com pel desert.
10 I els salvà de la mà d’aquell que els odiava, i els redimí de la mà de l’enemic.
11 I les aigües cobriren llurs adver- saris: no en restà ni un.
12 Llavors van creure les seves pa- raules: van cantar la seva lloança.
13 Aviat oblidaren les seves obres, no esperaren el seu consell:
14 i desitjaren cobejosament en el desert, i posaren Déu a prova en la solitud.
15 I els donà llur petició, i els envià magresa en llurs ànimes.
16 I tingueren enveja de Moisès en el campament, i d’Aaron, el sant de Jahveh.
17 La terra s’obrí, i va engolir Datan, i sepultà la colla d’Abiram;
18 i un foc es va encendre en la colla d’ells, la  ama consumí els malvats.
19 A l’Horeb es van fer un vedell, i adoraren una imatge de fosa.
20 I canviaren llur glòria per la imatge d’un bou que menja herba. 21 Oblidaren Déu llur Salvador, que havia fet grandeses a Egipte,
22 prodigis a la terra de Cam, coses admirables sobre el Mar Roig.
23 Per això parlà de destruir-los, si no hagués estat per Moisès, el seu elegit, que es posà dret a la bretxa davant d’ell, per fer girar la seva ira de destruir-los.
24 I menysprearen la terra plaent, no van creure en la seva paraula:
25 i van murmurar en llurs tendes, no escoltaren la veu de Jahveh.
26 Per això va aixecar la seva mà contra ells, per fer-los caure al desert: 27 per fer caure el llinatge d’ells entre les nacions, i per escampar-los pels països.
28 I s’ajuntaren a Baal-Peor, i men- jaren els sacri cis dels morts.
29 I el provocaren a ira amb llurs actes: i el  agell va esclatar entre ells. 30 I Pinhàs s’aixecà i féu justícia, i el  agell fou aturat;
31 i li fou comptat com a justícia, de generació en generació per sempre.
32 I el provocaren a ira a les aigües de Meribà, i li va anar malament a Moisès per culpa d’ells:
33 perquè provocaren el seu esperit, i parlà precipitadament amb els seus llavis.
34 No van destruir els pobles que Jahveh els havia dit:
35 i es barrejaren amb els gentils, i van aprendre les seves obres;
36 i serviren els ídols d’ells, que foren un parany per a ells.
37 I sacri caren llurs  lls i llurs  lles als dimonis;
38 i vessaren sang innocent, la sang de llurs  lls i de llurs  lles, que sacri caren als ídols de Canaan, i la terra fou contaminada amb sang.
39 I esdevingueren impurs amb llurs fets, i es van prostituir amb llurs actes.
40 I la ira de Jahveh es va encendre contra el seu poble, i avorrí la seva heretat.
41 I els lliurà a la mà de les nacions, i aquells que els odiaven governaren sobre ells.
42 I llurs enemics els oprimiren, i foren humiliats sota la mà d’ells.
43 Moltes vegades els alliberà, però es rebel·laren amb el consell d’ells, i s’enfonsaren a causa de llur perver- sitat.
44 Ell, tanmateix, mirà llur destret quan escoltà llur súplica:
45 i recordà el seu pacte a favor d’ells, i en tingué compassió d’acord amb l’abundància de la seva miseri- còrdia;
106:16 Nm 16:1 106:19 Ex 32:4 106:28-31 Nm 25:3, 5, 7, 8, 11, 13
106:23 Ex 32:11-14 106:24-27 Nm 14:31 106:32-33 Nm 20:2-13 106:34-46 Jt 2:2, 3, 14-23
670


   676   677   678   679   680