Page 679 - Biblia Català TBS
P. 679

46 i féu que tinguessin compassió d’ells tots els qui els feren captius.
47 Salva’ns Jahveh, Déu nostre, i reuneix-nos d’entre les nacions, per donar gràcies al teu sant Nom, per gloriar-nos en la teva lloança.
48 Beneït sigui Jahveh, el Déu d’Israel, des de sempre i per sempre. I que tot el poble digui: Amén! Al·leluia!
LLIBRE V
Psalm 107
1 Doneu gràcies a Jahveh, perquè és bo: perquè la seva misericòrdia és eterna.
2 Que els redimits de Jahveh ho di- guin, els qui ell ha redimit de la mà de l’adversari:
3 i els ha reunits de les terres, de l’est i de l’oest, del nord i del mar.
4 Vagaven pel desert per un camí solitari, no trobaren cap ciutat on habitar:
5 famolencs i assedegats, la seva ànima defallia dins d’ells.
6 Llavors demanaren auxili a Jahveh en llur angoixa, i els alliberà de llurs a iccions,
7 i els encaminà pel camí recte, per anar a una ciutat on habitar.
8 Que donin gràcies a Jahveh per la seva misericòrdia, i pels seus prodi- gis a favor dels  lls d’Adam!
9 Perquè ha satisfet l’ànima assede- gada, i ha omplert d’allò que és bo l’ànima famolenca,
10 dels qui habitaven en la tenebra i l’ombra de la mort, presoners de l’a icció i del ferro,
11 perquè s’havien rebel·lat contra les paraules de Déu, i menysprearen el consell de l’Altíssim.
12 Per això humilià llur cor amb treball; ensopegaren, i no hi hagué ningú que els ajudés.
Psalms 106, 107
13 Llavors ells demanaren auxili a Jahveh en llur destret, i els salvà de llurs a iccions,
14 els féu sortir de la tenebra i de l’ombra de la mort, i trencà els lli- gams d’ells.
15 Que donin gràcies a Jahveh per la seva misericòrdia, i pels seus prodi- gis a favor dels  lls d’Adam!
16 Perquè ha esmicolat les portes de bronze, i ha partit els forrellats de ferro.
17 Els insensats, a causa de llur transgressió i a causa de llurs iniqui- tats, s’a igeixen a si mateixos.
18 La seva ànima avorrí tota mena d’aliment, i s’atansaren als portals de la mort.
19 Llavors demanaren auxili a Jahveh en llur destret, i els salvà de llurs a iccions.
20 Ell envià la seva paraula i els va guarir, i els alliberà de llurs fosses. 21 Que donin gràcies a Jahveh per la seva misericòrdia, i pels seus prodi- gis a favor dels  lls d’Adam!
22 I que ofereixin sacri cis d’accions de gràcies, i que pregonin les seves obres amb cants de goig.
23 Els qui baixen a la mar amb vai- xells, que fan negoci enllà de moltes aigües:
24 ells han vist les obres de Jahveh, i els seus prodigis en la profunditat. 25 Quan ho va manar, es girà un vent tempestuós, i va aixecar les seves onades:
26 pujaren  ns als cels, baixaren  ns a les profunditat, l’ànima d’ells es fonia en l’angúnia;
27 giravoltaven i ensopegaven com un embriac, i tota llur saviesa s’havia escolat.
28 Llavors demanaren auxili a Jahveh en llur destret, i els féu sortir de llurs a iccions:
29 transformà la tempesta en calma, i les seves onades guardaren silenci;
671


   677   678   679   680   681