Page 680 - Biblia Català TBS
P. 680

Psalms 107, 108, 109
30 i s’alegraren perquè les aigües s’havien calmat; i ell els va guiar al port que desitjaven.
31 Que donin gràcies a Jahveh per la seva misericòrdia, i pels seus prodi- gis a favor dels  lls d’Adam!
32 I que l’exalcin en la congregació del poble, i que el lloïn en el consell dels ancians.
33 Ell fa tornar els rius en un desert, i els corrents d’aigua en un terreny assedegat;
34 una terra fèrtil la torna en un salobre, a causa de la maldat dels qui hi habiten.
35 Ell fa tornar un desert en una bassa d’aigua, i la terra seca en cor- rents d’aigua.
36 I allà hi fa habitar els famolencs, i estableixen una ciutat per habitar-hi, 37 i sembren camps, i planten vinyes, i fan fruit abundant.
38 I ell els beneeix i es multipliquen molt, i no minva el seu bestiar.
39 Però després minven, i s’abaten a causa de l’opressió, del mal i del dolor. 40 Ell vessa menyspreu sobre els prínceps, i els fa vagar en una deso- lació on no hi ha camí.
41 Però aixeca el desvalgut, lluny de l’a icció, i estableix famílies com un ramat.
42 Els rectes ho veuen, i se n’alegren: i tota injustícia tancarà la boca.
43 ¿Qui és savi, i observa aquestes lliçons? Que ells comprenguin les misericòrdies de Jahveh.
Psalm 108
Càntic. Psalm de David.
1 El meu cor està ben disposat, oh Déu: cantaré, cantaré psalms; sí, la meva glòria.
2 Desvetlla’t, arpa i cítara: em des- vetllaré a l’alba.
3 Et donaré gràcies enmig de les nacions, Jahveh: i et lloaré enmig de les nacions.
4 Perquè la teva misericòrdia és gran dalt dels cels: i la teva veritat  ns als núvols.
5 Alça’t, oh Déu, per damunt dels cels: que la teva glòria sigui damunt de tota la terra;
6 a   que els teus estimats siguin alliberats: salva’m amb la teva dreta, i respon-me.
7 Déu parlà en la seva santedat: Exultaré, repartiré Siquem i amidaré la vall de Sucot;
8 Galaad és meu, Manassès és meu, i Efraïm és la fortalesa del meu cap, Judà és el meu legislador,
9 Moab és el meu gibrell, sobre Edom llanço la meva sandàlia, sobre Filistea triomfaré.
10 Qui em portarà a la ciutat forti - cada? Qui em menarà a Edom?
11 ¿No ets tu, oh Déu, que ens vas rebutjar, que no sorties amb els nos- tres exèrcits, oh Déu?
12 Dóna’ns auxili per sortir del des- tret: perquè és inútil la salvació de l’home.
13 En Déu tindrem gosadia: i ell tre- pitjarà els nostres adversaris.
Psalm 109
Per al director. Psalm de David.
1 Oh Déu de la meva lloança, no callis!
2 Perquè la boca malvada i la boca mentidera s’han obert contra mi: han parlat contra mi amb una llen- gua falsa,
3 i amb paraules d’odi m’han envol- tat, i han lluitat contra mi sense motiu. 4 A canvi del meu amor, ells s’han tornat els meus adversaris: però jo em dedico a la pregària.
5 I m’han tornat mal per bé, i odi a canvi del meu amor.
6 Posa sobre ell un malvat, i que Satanàs estigui a la seva dreta.
108:5 Ps 57:11 108:7-13 Ps 60:6-12 108:8 Gn 49:10 672


   678   679   680   681   682