Page 681 - Biblia Català TBS
P. 681

7 Quan sigui jutjat, que surti culpa- ble, i que la seva pregària esdevingui pecat.
8 Que els seus dies siguin pocs, que un altre prengui el seu càrrec de supervisor,
9 que els seus  lls esdevinguin orfes, i la seva muller viuda,
10 i els seus  lls vaguin i captin, i que pidolin lluny dels seus llocs desolats.
11 Que el creditor atrapi tot el que té, i que els estrangers saquegin el seu treball.
12 Que no hi hagi ningú que li tin- gui misericòrdia, i que no hi hagi qui afavoreixi els seus orfes.
13 Que la seva posteritat sigui exter- minada, que el seu nom sigui esbor- rat en la següent generació.
14 Que la iniquitat dels seus pares sigui recordada davant Jahveh, i que el pecat de la seva mare no sigui esborrat.
15 Que siguin enfront de Jahveh contínuament, i que talli la memòria d’ells de la terra;
16 perquè ell no es recordà de fer misericòrdia, i va perseguir l’home a igit i desvalgut, i l’abatut de cor, per fer-los morir.
17 I va estimar la maledicció, i li vingué a ell: i no es va complaure en la benedicció, i s’allunyà d’ell.
18 I es vestí de la maledicció com si fos el seu vestit; i entrà com l’aigua en el seu interior, i com l’oli en els seus ossos.
19 Que sigui per a ell com un vestit que el cobreix, i un cinyell que cons- tantment el cenyeix.
20 Que aquesta sigui la paga de Jahveh per als meus acusadors, i per als qui parlen malament contra la meva ànima.
21 I tu, Jahveh, el Senyor, fes amb mi d’acord amb el teu Nom: perquè la teva misericòrdia és bona, allibera’m.
Psalms 109, 110
22 Perquè sóc pobre i desvalgut, i el meu cor està ferit dintre meu.
23 Me’n vaig com l’ombra que s’estén: sóc espolsat com la llagosta. 24 Els meus genolls s’han afeblit de dejunar, i la meva carn s’ha tornat magra de greixor.
25 I he esdevingut un oprobi per a ells: em veuen, mouen llur cap.
26 Ajuda’m, Jahveh, Déu meu: sal- va’m d’acord amb la teva misericòr- dia.
27 I que ells coneguin que aquesta és la teva mà. Tu, Jahveh, ho has fet. 28 Maleeixin ells, però tu beneeixes: s’aixequen, però seran avergonyits, i el teu servent s’alegrarà.
29 Que els meus acusadors siguin vestits amb l’ultratge: i que la seva pròpia vergonya els cobreixi com un mantell.
30 Donaré moltes gràcies a Jahveh amb la meva boca, i enmig de la multitud el lloaré.
31 Perquè ell s’ha posat a la dreta del desvalgut, per salvar-lo dels qui judiquen la seva ànima.
Psalm 110
Psalm de David.
1 Declaració de Jahveh al meu Senyor: Seu a la meva dreta,  ns que posi els teus enemics per escambell dels teus peus.
2 Jahveh enviarà el ceptre de la teva força des de Sió, dient: Domina enmig dels teus enemics!
3 El teu poble portarà ofrenes vo- luntàries en el dia del teu poder, en els esplendors de la santedat des del si de l’alba: tens la rosada de la teva jovenesa.
4 Jahveh ha jurat, i no se’n pene- dirà: Tu ets sacerdot per sempre, segons l’ordre de Melquisedec.
109:8 Ft 1:20 109:25 Mt 27:39 110:1 Mt 22:44; Mc 12:36; Lc 20:42-43; Ft 2:34-35; He 1:13 110:4 He 5:6; 7:17,21
673


   679   680   681   682   683