Page 682 - Biblia Català TBS
P. 682

Psalms 110, 111, 112, 113, 114
5 El Senyor, a la teva dreta, esmico- larà els reis en el dia de la seva ira. 6 Ell jutjarà entre les nacions, les omplirà de cadàvers: esberlarà el cap que domina sobre molta terra.
7 Beurà del torrent en el camí: per això alçarà el cap.
Psalm 111
1 Al·leluia! Donaré gràcies a Jahveh amb tot el cor: en el consell dels rectes, i en la congregació.
2 Grans són les obres de Jahveh, les cerquen tots els qui s’hi complauen. 3 Esplendor i majestat és la seva obra: i la seva justícia perdura per sempre.
4 Ha fet un memorial dels seus prodigis: Jahveh és misericordiós i compassiu.
5 Ha donat aliment als qui el temen: recordarà el seu pacte per sempre.
6 Ha fet conèixer al seu poble el poder de les seves obres, en donar-los l’heretat de les nacions.
7 Les obres de les seves mans són veritat i justícia: tots els seus precep- tes són ferms;
8 estan afermats per sempre i eter- nament: són fets en la veritat i la rectitud.
9 Ell ha enviat redempció al seu poble, ha ordenat el seu pacte per sempre. Sant i temible és el seu Nom.
10 El temor de Jahveh és el principi de la saviesa: tenen bon seny tots els qui compleixen els seus preceptes; la seva lloança perdura per sempre.
Psalm 112
1 Al·leluia! Feliç l’home que tem Jahveh, que es complau molt en els seus manaments.
2 El seu llinatge serà poderós da- munt la terra: la generació dels rectes serà beneïda.
3 A casa seva hi haurà benestar i riquesa: i la seva justícia durarà per sempre.
111:10 Pr 1:7; 9:10 112:9 2Co 9:9 113:7 1Sm 2:8 674
4 La llum s’alça en la tenebra per als rectes: és misericordiós i compas- siu i just.
5 L’home bo és misericordiós i pres- ta: disposarà els seus assumptes amb integritat.
6 Perquè mai no serà mogut: el just serà recordat eternament.
7 No tindrà por de la mala notícia: el seu cor està ferm, con ant en Jahveh;
8 afermat el seu cor, no tindrà por:  ns que ell vegi vençuts els seus adversaris.
9 Escampà, donà als pobres: la seva justícia perdura per sempre, el seu corn serà exalçat en honor.
10 El malvat ho veurà i serà vexat, cruixirà de dents i es fondrà: el desig dels malvats es perdrà.
Psalm 113
1 Al·leluia! Lloeu, servents de Jahveh, lloeu el Nom de Jahveh.
2 Sigui beneït el Nom de Jahveh, en aquest temps i per sempre.
3 Des del llevant del sol  ns al seu ponent sigui lloat el Nom de Jahveh!
4 Jahveh, elevat per damunt de totes les nacions, per damunt dels cels és la seva glòria.
5 ¿Qui és com Jahveh, el nostre Déu? Ell és el qui seu a dalt,
6 el qui s’abaixa per mirar el que s’esdevé als cels i a la terra.
7 Ell aixeca el pobre de la pols, alça el desvalgut del femer:
8 per fer-lo seure amb prínceps, amb els prínceps del seu poble.
9 Fa habitar l’estèril en una llar: una joiosa mare de  lls. Al·leluia!
Psalm 114
1 Quan Israel sortí d’Egipte, la casa de Jacob, d’un poble de llengua es- tranya,
2 Judà esdevingué el seu santuari, Israel el seu domini.
114:1 Ex 12:41


   680   681   682   683   684