Page 684 - Biblia Català TBS
P. 684

Psalms 116, 117, 118
15 Preciosa és als ulls de Jahveh la mort dels seus sants.
16 Oh Jahveh, certament jo sóc el teu servent; jo sóc el teu servent,  ll de la teva serventa: tu has deslligat els meus lligams.
17 A tu oferiré el sacri ci d’acció de gràcies, i invocaré el Nom de Jahveh. 18 Compliré els meus vots a Jahveh, doncs, enfront de tot el seu poble,
19 en els atris de la casa de Jahveh, enmig teu, Jerusalem. Al·leluia!
Psalm 117
1 Lloeu Jahveh, tots els gentils: enaltiu-lo, tots els pobles!
2 Perquè la seva misericòrdia és gran envers nosaltres: i la veritat de Jahveh és eterna. Al·leluia!
Psalm 118
1 Doneu gràcies a Jahveh, perquè és bo: perquè la seva misericòrdia és eterna.
2 Que digui ara Israel: La seva mi- sericòrdia és eterna.
3 Que digui ara la casa d’Aaron: La seva misericòrdia és eterna.
4 Que diguin ara els qui temen Jahveh: La seva misericòrdia és eterna.
5 Des de la meva angoixa vaig invo- car Jah: Jah em va respondre, i em posà en un lloc ample.
6 Jahveh és a favor meu, no tindré por! Què em farà l’home?
7 Jahveh és amb mi entre els qui m’ajuden: i jo miraré triomfant els qui m’odien.
8 És millor refugiar-se en Jahveh que con ar en l’home.
9 És millor refugiar-se en Jahveh que con ar en prínceps.
10 Totes les nacions m’envoltaven: en el Nom de Jahveh, però, les vaig eliminar.
11 M’envoltaven, sí, m’envoltaven: en el Nom de Jahveh, però, les vaig eliminar.
12 M’envoltaven com abelles, foren extingides com un foc d’esbarzers: en el Nom de Jahveh, però, les vaig eliminar.
13 Em vas empènyer agressiva- ment per fer-me caure: però Jahveh m’ajudà. 14Jahéslamevaforçaielmeu càntic: i ell és la meva salvació.
15 Un clam de goig i de salvació hi ha en les tendes dels justos: La dreta de Jahveh fa proeses,
16 la dreta de Jahveh és sublim, la dreta de Jahveh fa proeses.
17 No moriré, ans viuré, i declararé les obres de Jah.
18 Jah m’ha castigat severament, però no m’ha lliurat a la mort.
19 Obriu-me els portals de la jus- tícia: hi entraré, donaré gràcies a Jah.
20 Aquest és el portal de Jahveh: els justos hi entraran.
21 Et donaré gràcies, perquè tu em respons, i tu ets la meva salvació.
22 La pedra que rebutjaren els cons- tructors ha esdevingut cap de canto- nada.
23 De part de Jahveh és aquest fet: això és meravellós als nostres ulls.
24 Aquest és el dia que Jahveh ha fet: exultem de goig i alegrem-nos en ell.
25 Salva’ns ara, t’ho supliquem, Jahveh: t’ho supliquem, Jahveh, prospera’ns, ara!
26 Beneït el qui ve en Nom de Jahveh: us beneïm des de la casa de Jahveh.
27 Jahveh és Déu, i ell ens il·lumina: lligueu el sacri ci de la festa amb cordes als corns de l’altar.
28 TuetselmeuDéu,ijoetdono gràcies: Déu meu, t’exalço.
117:1 Rm 15:11 118:6 He 13:6 118:14 Ex 15:2; Is 12:2 118:22 Mt 21:42; Mc 12:10-11; Lc 20:17; Ft 4:11; 1Pe 2:7 118:26 Mt 21:9; Mc 11:9-10; Mt 23:39; Lc 13:35; 19:38
676


   682   683   684   685   686