Page 686 - Biblia Català TBS
P. 686

Psalms 119
37 Allunya els meus ulls de mirar la vanitat, fes-me viure en el teu camí. 38 Con rma la teva paraula al teu servent, a   que tingui temor de tu. 39 Allunya de mi l’oprobi que temo, perquè els teus judicis són bons.
40 Heus aquí, anhelo els teus precep- tes: fes-me viure en la teva justícia.
w Vav
41 Que la teva misericòrdia vingui a mi, Jahveh, la teva salvació segons
la teva promesa.
42 I tindré una paraula per res- pondre al qui m’ultratja, perquè jo con o en la teva paraula.
43 I no apartis gens ni mica de la meva boca la paraula de la veritat, perquè espero en els teus judicis.
44 I observaré la teva llei contínua- ment, per sempre i eternament.
45 I caminaré amb llibertat, perquè cerco els teus preceptes.
46 I parlaré dels teus testimoniatges davant reis, i no seré avergonyit.
47 I em complauré en els teus mana- ments, que estimo.
48 I alçaré els meus palmells vers els teus manaments, que estimo: i meditaré en els teus estatuts.
z Zain
49 Recorda la paraula donada al teu
servent, en què m’has fet con ar.
50 Aquest és el meu consol en la meva a icció: que el teu parlar em fa viure.
51 Els arrogants es burlen molt de mi: però jo no m’aparto de la teva llei.
52 Recordo els teus judicis d’antic, Jahveh, i em conforto.
53 M’agafa una indignació ardent a causa dels malvats, que abandonen la teva llei.
54 Els teus estatuts són els meus psalms en la casa del meus pelegri- natges.
55 Recordo el teu Nom en la nit, Jahveh, i observo la teva llei.
119:46 Mt 10:18-19 119:67 He 12:11 678
56 Això és per a mi, perquè guardo els teus preceptes.
x Khet
57 Tu ets la meva porció, Jahveh: prometo d’observar les teves paraules. 58 He suplicat el teu rostre amb tot el meu cor: sigues misericordiós amb
mi segons el que has promès.
59 He considerat els meus camins: i he girat els meus peus vers els teus testimoniatges.
60 M’he afanyat, i no m’he entretingut, a   d’observar els teus manaments.
61 Les cordes dels malvats m’han en- cerclat, però jo no oblido la teva llei. 62 A mitjanit em llevo a lloar-te pels judicis de la teva justícia.
63 Jo sóc un company de tots els qui et temen, i dels qui observen els teus preceptes.
64 La terra és plena de la teva mi- sericòrdia, Jahveh: ensenya’m els teus estatuts.
+ Tet
65 Has tractat bé el teu servent,
Jahveh, segons la teva paraula.
66 Ensenya’m bon seny i coneixe- ment, perquè crec en els teus mana- ments.
67 Abans de ser a igit, em vaig desviar: però ara observo la teva paraula.
68 Tu ets bo i fas bé, ensenya’m els teus estatuts.
69 Els arrogants han forjat falsedat contra mi, però jo guardo amb tot el cor els teus preceptes.
70 Llur cor és insensible com el greix, però jo em complac en la teva llei.
71 M’ha fet bé de ser a igit: a   d’aprendre els teus estatuts.
72 La llei de la teva boca és millor per a mi que milers de peces d’or i de plata.
y Iod
73 Les teves mans em feren i em for- maren: dóna’m enteniment, i apren-
dré els teus manaments.


   684   685   686   687   688