Page 690 - Biblia Català TBS
P. 690

Psalms 120, 121, 122, 123, 124
2 Jahveh, allibera la meva ànima, dels llavis mentiders, de la llengua enganyadora.
3 ¿Què et donarà i què t’afegirà, llengua enganyadora?
4 Les sagetes a lades del fort, amb les brases enceses de la ginesta.
5 Ai de mi, perquè sojorno a Mèixec, habito entre les tendes de Quedar.
6 Massa temps ha habitat la meva ànima amb els qui odien la pau.
7 Jo estic per la pau, però quan parlo, ells estan per la guerra.
Psalm 121
Càntic gradual.
1 Alçaré els meus ulls a les munta- nyes, ¿d’on em vindrà l’auxili?
2 El meu auxili ve de Jahveh, que ha fet els cels i la terra.
3 Ell no deixarà relliscar el teu peu, no s’adormirà el qui et guarda:
4 heus aquí, el qui guarda Israel, no s’endormisca ni s’adorm.
5 Jahveh és el qui et guarda, Jahveh és la teva ombra, a la teva mà dreta, 6 elsolnoetferiràdedia,nila lluna de nit.
7 Jahveh et guardarà de tot mal, ell guardarà la teva ànima.
8 Jahveh guardarà la teva sortida i la teva entrada, des d’ara i per sem- pre.
Psalm 122
Càntic gradual. De David.
1 Em vaig alegrar quan em digue- ren: Anem a la casa de Jahveh!
2 Els nostres peus estaran dins dels teus portals, Jerusalem.
3 Jerusalem és construïda com una ciutat que està ben compactada tota ella,
4 a la qual pugen les tribus, les tri- bus de Jah: un testimoni per a Israel, per donar gràcies al Nom de Jahveh. 5 Perquè allà foren establerts els tribunals per al judici, els tribunals de la casa de David.
6 Demaneu la pau de Jerusalem: queelsquit’estimenprosperin.
7 Que la pau sigui dins les teves muralles, prosperitat dins dels teus palaus.
8 A causa dels meus germans i dels meus amics, ara diré: La pau sigui dintre teu.
9 Per honor de la casa de Jahveh, el nostre Déu, cercaré el teu bé.
Psalm 123
Càntic gradual.
1 Atualçoelsmeusulls,atuque habites en els cels!
2 Heus aquí, com els ulls dels ser- vents miren la mà dels seus senyors, com els ulls de la serventa miren la mà de la seva mestressa: així els nostres ulls miren Jahveh, el nostre Déu,  ns que ell tingui misericòrdia de nosaltres.
3 Tingues misericòrdia de nosal- tres, Jahveh, tingues misericòrdia de nosaltres, perquè estem molt plens de menyspreu.
4 La nostra ànima està molt plena de l’escarni dels vividors, i del menyspreu dels orgullosos.
Psalm 124
Càntic gradual. De David.
1 Si Jahveh no hagués estat a favor nostre –que ho digui ara Israel–,
2 si Jahveh no hagués estat a favor nostre, quan la gent s’aixecà contra nosaltres,
3 llavors ens haurien engolit vius, quan el seu furor es va encendre contra nosaltres.
682


   688   689   690   691   692