Page 691 - Biblia Català TBS
P. 691

4 Llavors les aigües ens haurien submergit, el torrent hauria passat sobre la nostra ànima;
5 llavors les aigües turbulents hau- rien passat per damunt de la nostra ànima.
6 Beneït sigui Jahveh, que no ens ha donat com a presa a les seves dents.
7 La nostra ànima s’ha escapat com un ocell de la trampa dels caçadors: la trampa fou trencada, i ens hem escapat. 8ElnostreajutésenelNomde Jahveh, que féu els cels i la terra.
Psalm 125
Càntic gradual.
1 Els qui con en en Jahveh són com la muntanya de Sió: no serà mogu- da, perdura per sempre.
2 Com Jerusalem està envoltada de muntanyes, així Jahveh envolta el seu poble, des d’ara i per sempre.
3 Perquè el ceptre de la maldat no restarà en la sort dels justos, a   que els justos no estenguin llurs mans a la iniquitat.
4 Fes bé, Jahveh, als bons, i als rectes en llurs cors.
5 Però els qui es desvien per llurs camins tortuosos, Jahveh els farà anar amb els que practiquen la ini- quitat. Pau sobre Israel.
Psalm 126
Càntic gradual.
1 Quan Jahveh féu la restauració de Sió, érem com els qui somniaven.
2 Llavors la nostra boca s’omplí de rialles, i la nostra llengua de crits de goig. Llavors digueren entre les nacions: Jahveh ha fet grans coses amb ells.
3 Jahveh ha fet grans coses amb nosaltres, estem contents.
Psalms 124, 125, 126, 127, 128
4 Retorna’ns de la nostra captivi- tat, Jahveh, com els torrents en el Migjorn.
5 Els qui sembraven amb llàgrimes, colliran amb cants de goig.
6 El qui anava caminant i plorant, portant el sac de llavor, tornarà cer- tament amb goig, portant les seves garbes.
Psalm 127
Càntic gradual. Per a Salomó.
1 Si Jahveh no construeix la casa, debades hi treballen els qui la cons- trueixen; si Jahveh no guarda la ciutat, debades vetlla el guardià.
2 Debades us lleveu aviat, per anar a reposar tard, per menjar el pa del treball fatigós: així dóna Déu al seu estimat el bon repòs.
3 Heus aquí, els  lls són una heretat de Jahveh, el fruit del ventre és una recompensa.
4 Com sagetes a lades en la mà del fort, així són els  lls de la jo- ventut.
5 Feliç l’home que se n’ha omplert el buirac: ells no seran avergonyits quan parlin amb llurs enemics en el portal.
Psalm 128
Càntic gradual.
1 Feliç tothom que tem Jahveh, que camina en els seus camins.
2 Del treball de les teves mans en menjaràs, seràs feliç i t’anirà bé.
3 La teva muller serà com una parra fecunda als costats de casa teva; els teus  lls seran com plançons d’olivera entorn de la teva taula.
4 Heus aquí, certament, així serà beneït l’home que tem Jahveh.
5 Jahveh et beneirà des de Sió, i veuràs la prosperitat de Jerusalem tots els dies de la teva vida.
683


   689   690   691   692   693