Page 707 - Biblia Català TBS
P. 707

3 al costat dels portals, a l’entrada de la ciutat, a l’entrada de les portes, proclama:
4 A vosaltres, oh homes, clamo; i adreço la meva veu als  lls d’Adam. 5 Aconseguiu, inexperts, la prudèn- cia: i vosaltres, insensats, aconse- guiu la sensatesa.
6 Escolteu, perquè parlaré coses im- portants, i obriré els meus llavis per dir coses rectes.
7 Perquèlamevabocaexpressaràla veritat, i la maldat és una abomina- ció per als meus llavis.
8 Tots els mots de la meva boca són expressats amb rectitud, no hi ha res de torçut ni pervertit en ells.
9 Tots ells són correctes per al qui té discerniment, i rectes per als qui han trobat el coneixement.
10 Rebeu la meva instrucció, i no pas plata: i coneixement, més que no pas l’or escollit,
11 perquè la saviesa és millor que les perles: i totes les coses desitjables no s’hi poden ni comparar.
12 Jo, la saviesa, habito amb la pru- dència, i obtinc el coneixement de la discreció.
13 El temor de Jahveh consisteix a odiar el mal: jo odio l’arrogància, i l’orgull, i el mal camí, i la boca perversa.
14 Són meus el consell i la sòlida saviesa: jo sóc l’enteniment, i meva és la força.
15 Per mi regnen els reis, i els ma- gistrats promulguen la justícia.
16 Per mi governen els prínceps i els nobles, tots els jutges de la terra.
17 Jo estimo els qui m’estimen, i els qui em cerquen diligentment em troben.
18 La riquesa i l’honor són amb mi: la prosperitat perdurable i la justícia. 19 El meu fruit és millor que l’or, que l’or re nat: i el meu rèdit millor que la plata escollida.
20 Camino en el camí de la justícia, enmig dels senders del judici:
8:22 Jn 1:1; Col 1:16-17 8:30 Mt 3:17
Proverbis 8
21 per obtenir un heretatge per als qui m’estimen, i jo ompliré llurs tresors.
22 Jahveh em posseïa al principi del seu camí: abans de les seves obres, des de llavors:
23 vaig ser ungida des de l’eternitat, des del principi, abans del comença- ment de la terra,
24 quan encara no hi havia abis- mes, vaig ésser infantada, quan encara no hi havia fonts d’aigües abundants.
25 Abans que les muntanyes fossin assentades, primer que els turons, vaig ésser infantada:
26 encara ell no havia fet la terra ni els camps, ni el principi de les pols del món.
27 Jo era allà quan ell va establir els cels: quan traçava un cercle sobre la faç de l’abisme,
28 quan ell afermava els núvols de dalt: quan refermava les fonts de l’abisme,
29 quan ell posava els seus límits al mar, perquè les aigües no tras- passessin el seu manament: quan ell traçava els fonaments de la terra,
30 llavors jo era al seu costat com un mestre d’obres, i era cada dia les seves delícies, delectant-me sempre en la seva presència,
31 delectant-me en el món habitat de la seva terra, i les meves delícies eren amb els  lls d’Adam.
32 I ara,  lls, escolteu-me: perquè són feliços els qui guarden els meus camins.
33 Escolteu la instrucció i sigueu savis, i no la ignoreu.
34 Feliç l’home que m’escolta, vet- llant a les meves portes dia a dia, guardant els llindars de les meves entrades.
35 Perquè el qui em troba, troba la vida, i obté el favor de Jahveh;
699


   705   706   707   708   709