Page 710 - Biblia Català TBS
P. 710

Proverbis 11, 12
18 El malvat fa una obra falsa: però el qui sembra la justícia obtindrà una recompensa veritable.
19 Igual com la justícia duu a la vida: així el qui va darrere del mal trobarà la seva mort.
20 Els perversos de cor són una abominació per a Jahveh: però els íntegres de camí són el seu goig.
21 Mà a mà, el malvat no restarà sense càstig: però el llinatge dels justos se n’escaparà.
22 Com una anella d’or al morro d’una verra: així és la dona bonica que no té seny.
23 El desig dels justos és només el bé: l’esperança dels malvats, la indignació. 24 Hi ha qui escampa, i encara augmenta: i qui acapara en excés, només per empobrir-se.
25 L’ànima generosa prospera: i el qui abeura, també serà abeurat.
26 A l’acaparador del gra, el poble el maleirà: però la benedicció serà sobre el cap del qui el ven.
27 El qui cerca el bé diligentment, cerca de trobar benvolença: però el qui busca el mal, li vindrà.
28 El qui con a en la seva riquesa, caurà: però els justos brostaran com el fullatge.
29 El qui pertorba casa seva heretarà el vent: i l’insensat serà un servent del savi de cor.
30 El fruit del just és un arbre de vida: i el qui guanya ànimes és savi. 31 Heus aquí, el just és recompensat a la terra: molt més encara el malvat i el pecador.
4 La dona virtuosa és una corona per al seu marit: però la que porta vergonya li és com un corc dins dels ossos.
5 Els pensaments dels justos són rectes: els consells dels malvats, engany.
6 Les paraules dels malvats són emboscades per vessar sang: però la boca dels rectes els alliberarà.
7 Els malvats seran trastornats, i no hi seran més: però la casa dels justos romandrà ferma.
8 Un home és admirat pel seu seny: però el pervers de cor serà menys- preat.
9 És millor ésser menyspreat, i tenir un servent: que honorar-se a si ma- teix i no tenir pa.
10 El just té cura de la vida del seu bestiar: però les entranyes dels mal- vats són cruels.
11 El qui conrea el seu terreny se saciarà de pa: però el qui persegueix vanitats no té seny.
12 El malvat cobeja la xarxa dels dolents: però l’arrel dels justos dóna fruits.
13 La transgressió dels llavis és la trampa del malvat: però el just s’es- caparà de l’adversitat.
14 Del fruit de la boca cadascú se sacia de bé: i l’home rebrà la recompensa dels fets de les seves mans.
15 El camí de l’insensat és recte als seus propis ulls: però el qui escolta el consell és savi.
16 L’insensat manifesta a l’instant la seva indignació: però el prudent sap dissimular la vergonya.
17 El qui expressa la veritat procla- ma la justícia: però el fals testimoni, l’engany.
18 Hi ha qui parla ofendosament, com les burxades d’una espasa: però la llengua dels savis és medicina.
19 El llavi veraç romandrà per sem- pre: però la llengua falsa, només per un moment.
12
odia la correcció és desassenyat.
2 L’home bo obté el favor de Jahveh: però ell condemnarà l’home de males intencions.
3 L’home no s’afermarà per la mal- dat: però l’arrel dels justos no serà moguda.
El qui estima la instrucció,
estima el coneixement: i el qui
11:18 Ga 6:8-9 11:25 Lc 6:38 11:30 Mt 4:19; Jm 5:20 11:31 1Pe 4:18 702


   708   709   710   711   712