Page 711 - Biblia Català TBS
P. 711

20 L’engany és al cor dels qui tra- men el mal: però els qui aconsellen la pau tenen goig.
21 Al just no el trobarà cap iniquitat: però els malvats són plens de mal. 22 Els llavis mentiders són una abo- minació per a Jahveh: però els qui obren  delment són el seu goig.
23 L’home prudent encobreix el seu saber: però el cor dels insensats pro- clama la seva insensatesa.
24 La mà dels diligents governa: però la mà negligent esdevé tributària.
25 L’ansietat al cor deprimeix l’ho- me: però la bona paraula porta ale- gria.
26 El just és més excel·lent que el seu proïsme: però el camí dels mal- vats els fa esgarriar.
27 El gandul no rostirà la seva caça: però la riquesa d’un home diligent és valuosa.
28 Al camí de la justícia hi ha la vida: i al sender d’aquesta via no s’hi troba la mort.
Proverbis 12, 13
9 La llum dels justos s’avivarà: però la llàntia dels malvats s’apagarà.
10 Certament l’orgull causa el con-  icte: però són savis els qui es dei- xen aconsellar.
11 La riquesa que ve de la vanitat minvarà: però el qui aplega amb la mà la multiplicarà.
12 L’esperança prolongada fa emma- laltir el cor: però el desig acomplert és un arbre de vida.
13 El qui menysprea la paraula es farà malbé: però el qui tem el mana- ment serà recompensat.
14 L’ensenyament del savi és una font de vida: per evitar els paranys de la mort.
15 El bon seny dóna gràcia: però el camí dels traïdors és dur.
16 Tot home prudent obra amb co- neixement: però l’insensat escampa insensatesa.
17 Un missatger malvat caurà en el mal: però un ambaixador  del porta guariment.
18 Pobresa i deshonor per al qui ignora la instrucció: però el qui atén la correcció serà honorat.
19 Un desig satisfet és dolç a l’ànima: però l’apartar-se del mal és una abominació per als insen- sats.
20 El qui camina amb els savis esde- vindrà savi: però el qui s’ajunta amb els insensats prendrà mal.
21 El mal perseguirà els pecadors: però el bé serà la recompensa dels justos.
22 L’home bo deixa una herència per als  lls dels  lls: i la riquesa del pecador s’atresora per al just.
23 Al guaret del pobre hi ha abun- dància de menjar: però n’hi ha que són consumits per la iniquitat.
24 El qui refusa d’usar el seu bastó odia el seu  ll: però el qui l’estima comença aviat la disciplina.
25 El just menjarà  ns a satisfer la seva ànima: però el ventre dels mal- vats passarà gana.
13
escolta la reprensió.
2 Del fruit de la boca l’home men- jarà el bé: però l’ànima dels traïdors menjarà violència.
3 Qui guarda la seva boca, guarda la seva ànima: qui obre massa els seus llavis, això serà la ruïna per a ell.
4 L’ànima del gandul desitja, i no assoleix res: però l’ànima del diligent prospera.
5 El just odia la paraula enganyado- ra: però el malvat es fa odiós, i serà avergonyit.
6 La justícia guarda el qui és íntegre en el camí: però la maldat arruïna el pecador.
7 Hi ha qui presumeix de ric, i no té res:hihaquiesfaelpobre,itéuna gran fortuna.
8 El rescat de la vida d’un home és la seva riquesa: però el pobre no escolta la reprensió.
El  ll savi escolta la instrucció
del pare: però el burleta no
12:22 Ap 22:15 13:3 Jm 3:2 13:13 2Cr 36:16
703


   709   710   711   712   713