Page 716 - Biblia Català TBS
P. 716

Proverbis 18, 19
6 Els llavis de l’insensat entren als plets, i la seva boca demana assots.
7 La boca de l’insensat és la seva ruïna, i els seus llavis són un parany per a la seva ànima.
8 Les paraules del difamador són com llaminadures que baixen  ns als fons de les entranyes.
9 També el qui és negligent en la seva feina, és germà del qui des- trueix.
10 El Nom de Jahveh és una torre forta: a ell corre el just, i serà exal- çat.
11 La fortuna del ric és la seva plaça forta, i com una muralla elevada en la seva imaginació.
12 El cor de l’home s’exalça abans de la caiguda: però la humilitat pre- cedeix l’honor.
13 Al qui respon una qüestió abans d’haver escoltat, li és una insensa- tesa i un ultratge.
14 L’ànim d’un home fa suportable la seva malaltia: però l’ànim abatut, qui l’alçarà?
15 El cor de l’intel·ligent adquireix el coneixement, i l’orella dels savis cerca el coneixement.
16 El present de l’home li obre pas, i el mena davant dels grans.
17 El primer que parla en el seu propi plet pot semblar just,  ns que ve l’altre, i ho esbrina.
18 Llançar la sort posa   als litigis, i decideix entre els poderosos.
19 Un germà ofès resisteix més que una plaça forta: i els seus litigis són com les barres d’una ciutadella.
20 Del fruit de la boca de l’home s’afarta el seu ventre, del producte dels seus llavis s’afartarà.
21 Mort i vida estan en poder de la llengua: i els qui l’estimen mengen el seu fruit.
22 El qui troba muller troba el bé, i ha obtingut el favor de Jahveh.
23 El pobre parla suplicant, i el ric respon asprament.
19:5 Dt 19:18-19 708
24 Un home amb amics s’ha de mos- trar amistós: però hi ha un amic més unit que un germà.
19
És millor el pobre que camina
en la seva integritat que el per- vers de llavis, que és un neci.
2 Tampoc no és bo que l’ànima no tingui discerniment: i el qui es preci- pita amb els peus peca.
3 La insensatesa de l’home per- verteix el seu camí: i el seu cor s’enfurisma contra Jahveh.
4 La riquesa proporciona molts amics: però el pobre perd el seu amic. 5 Un fals testimoni no serà tingut per innocent: i el qui diu mentides no s’escaparà.
6 Molts supliquen el favor del noble: i tothom és company del qui reparteix.
7 Tots els germans del pobre l’odien: més encara se n’allunyaran els seus amics –ell els persegueix amb raons, però ells no hi són.
8 El qui aconsegueix seny estima la seva ànima: el qui guarda la intel·li- gència trobarà el bé.
9 Un fals testimoni no serà tingut per innocent: i el qui diu mentides es perdrà.
10 A l’insensat no li convé el luxe: menys encara al servent de governar sobre els prínceps.
11 El seny d’un home refrena la seva ira: i és el seu honor de passar per alt la transgressió.
12 La ràbia del rei és com el rugit d’un lleó jove: però el seu favor és com la rosada sobre l’herba.
13 Un  ll insensat és la desgràcia del seu pare: i les picabaralles d’una muller són com una gotera contí- nua.
14 La casa i la fortuna són l’herència dels pares: però una muller assenya- da és de Jahveh.
15 La peresa fa caure en un son profund: i l’ànima negligent passarà gana.


   714   715   716   717   718