Page 72 - Biblia Català TBS
P. 72

Èxode 2, 3
4 I la seva germana es posà a la dis- tància per saber què li passaria.
5 I la lla del Faraó baixà a banyar- se al riu, i mentre les seves donzelles passejaven per la vora del Nil, veié l’arca enmig dels joncs, i envià la seva criada, i l’agafà.
6 I obrí l’arca, i veié el nen i, heus aquí, el noi plorava. I ella en tingué compassió, i digué: Aquest és un nen dels hebreus.
7 I la seva germana digué a la lla del Faraó: ¿Vols que vagi i et cridi una dida d’entre les hebrees perquè t’alleti el nen?
8 I la lla del Faraó li digué: Vés-hi. I la noia se n’hi anà, i cridà la mare del nen.
9 I la lla del Faraó li digué: Emporta’t aquest nen, i alleta-me’l, ijoetdonaréelteusou.Iladona prengué el nen i el va alletar.
10 I el nen va créixer; i ella el portà ala lladelFaraó,ivasercomun ll per a ella, i va anomenar el seu nom Moisès, i digué: Perquè l’he tret de les aigües.
11 I s’esdevingué en aquells dies, quan Moisès ja havia crescut, que sortí a veure els seus germans, i s’adonà de les seves càrregues. I veié un egipci que colpejava un hebreu, un dels seus germans,
12 i es girà mirant a banda i banda, i veié que no hi havia ningú, i matà l’egipci i l’amagà a la sorra.
13 I sortí el segon dia i, heus aquí, dos homes hebreus es barallaven. I digué al culpable: Per què colpeges el teu company?
14 I aquest digué: Qui t’ha posat com a cap i jutge sobre nosaltres? ¿Que potser em penses matar com vas matar l’egipci? I Moisès va tenir por, i digué: Certament, la cosa se sap.
15 I el Faraó escoltà d’aquest cas, i cercava de matar Moisès. I Moisès fugí de la presència del Faraó, i
2:11-21 Ft 7:23-29; He 11:24 2:14 Ft 7:27-28, 35 64
sojornà a la terra de Madian, i s’assegué vora el pou.
16 I el sacerdot de Madian tenia set lles; i elles vingueren i pouaren, i ompliren les piques per abeurar el ramat del seu pare.
17 I vingueren els pastors i les feien marxar, però Moisès s’alçà i les alli- berà, i els abeurà el ramat.
18 I elles vingueren al seu pare Reuel, i ell els digué: ¿Com és que heu arribat tan aviat avui?
19 I elles digueren: Un home egipci ens ha alliberat de la mà dels pas- tors, i també ens ha pouat l’aigua, i ha abeurat el ramat.
20 I ell digué a les seves lles: I on és? Com és que heu deixat aquest home allà? Crideu-lo, i que vingui a menjarpa.
21 I Moisès estigué d’acord a viure amb aquell home; i ell donà la seva lla Siporà a Moisès.
22 I ella va infantar un ll, i ell anomenà el seu nom Guerxom, per- què digué: He estat un foraster en una terra estrangera.
23 I s’esdevingué que, passats molts dies, morí el rei d’Egipte; i els lls d’Israel gemegaven a causa de la seva servitud, i cridaren, i el seu crit pujà vers Déu a causa de llur servitud.
24 I Déu escoltà els seus gemecs, i Déu recordà el seu pacte amb Abraham, amb Isaac i amb Jacob.
25 I Déu mirà els lls d’Israel, i els tingué en compte.
3
Madian. I menà el ramat cap al darrere del desert, i arribà a la mun- tanya de Déu, a l’Horeb;
2 i l’Àngel de Jahveh se li va aparèixer en una ama de foc d’en- mig de l’esbarzer i mirà i, heus aquí, l’esbarzer cremava amb foc, però l’esbarzer no es consumia.
3:2-10 Ft 7:30-34
I Moisès pasturava el ramat de
Jetró, el seu sogre, sacerdot de


   70   71   72   73   74