Page 725 - Biblia Català TBS
P. 725

8 El qui multiplica la seva fortuna amb usura i interès: la recull per al qui fa misericòrdia als pobres.
9 El qui aparta la seva orella per no escoltar la llei: també la seva pregà- ria és una abominació.
10 El qui esgarria els rectes pel mal camí, caurà en el seu propi clot: però els perfectes heretaran el bé.
11 L’home ric és savi als seus propis ulls: però el pobre que és prudent l’examinarà.
12 En l’exaltació dels justos l’honor és abundant: però quan pugen els malvats, la gent s’amaga.
13 El qui cobreix les seves trans- gressions no prosperarà: però el qui les confessa i les abandona obtindrà misericòrdia.
14 Feliç l’home que és sempre temo- rós de Déu: però el qui endureix el seu cor caurà en el mal.
15 Un lleó que rugeix i un ós voraç: és el dictador malvat sobre un poble pobre.
16 El governant mancat d’enteniment multiplica les opressions: però el qui odia el guany injust allargarà els seus dies.
17 L’home carregat per la sang d’un homicidi fugirà  ns a la fossa: ningú no l’aturarà.
18 El qui camina amb integritat serà salvat: però qui va per camins tortuo- sos caurà en un dels camins.
19 El qui conrea el seu terreny s’atiparà de pa: però el qui segueix els vanitosos s’atiparà de pobresa.
20 L’home  del tindrà moltes bene- diccions: però el qui s’apressa a fer- se ric no restarà impune.
21 No és bo de fer accepció de per- sones, perquè  ns per un mos de pa l’home es revolta.
22 El qui frisa per la riquesa és un home d’ull maliciós: i no s’adona que li arriba la pobresa.
23 El qui reprèn un home trobarà després més agraïment que el qui afalaga amb la llengua.
28:13 Ps 32:5; 1Jn 1:9 28:22 1Tm 6:9
Proverbis 28, 29
24 El qui roba el seu pare o la seva mare, i diu: No és una transgressió; ell és company de l’home corrom- put.
25 La persona ambiciosa promou la discòrdia: però el qui con a en Jahveh prosperarà.
26 El qui con a en el seu propi cor és un neci: però el qui camina en la saviesa serà salvat.
27 El qui dóna al pobre no tindrà necessitat: però el qui amaga els seus ulls tindrà moltes malediccions.
28 Quan pugen els malvats, la gent s’amaga: però quan desapareixen, els justos es multipliquen.
29
L’home que després de mol-
tes reprensions endureix el bescoll serà esclafat de sobte, sense remei.
2 Quan els justos són nombrosos, el poble s’alegra: però quan el malvat domina, el poble gemega.
3 L’home que estima la saviesa ale- gra el seu pare: però el qui va amb prostitutes dissipa el seu patrimoni. 4 El rei, amb el judici, aferma la terra: però un que aplica exaccions l’arruïna.
5 L’home que afalaga el seu proïs- me li estén una xarxa al seus peus. 6 En la transgressió de l’home do- lent hi ha un parany: però el just triomfa i s’alegra.
7 El just considera el plet dels po- bres: però el malvat no el pren en consideració.
8 Els homes burletes in amen la ciutat: però els savis fan enretirar l’enuig.
9 Si un home savi discuteix amb un home insensat, tant si s’enutja com si riu, no hi ha descans.
10 Els homes sanguinaris odien l’home íntegre: però els rectes cer- quen de salvar la seva vida.
11 L’insensat desfoga tota la seva passió: però el savi la reté  ns des- prés.
717


   723   724   725   726   727