Page 750 - Biblia Català TBS
P. 750

Isaïes 7, 8
9 I el cap d’Efraïm és Samaria, ielcapdeSamariaésel llde Remaliahu. Si no creieu, certament no perdurareu.
10 I Jahveh va tornar a parlar a Acaz, dient:
11 Demana per a tu un senyal de Jahveh, el teu Déu, fes la teva petició des de la profunditat més baixa, o a l’altura més alta.
12 Però Acaz digué: No ho demana- ré, i no posaré a prova Jahveh.
13 I Isaïes va dir: Escolta ara, casa de David: ¿És poca cosa per a vosal- tres de cansar els homes, que canseu també el meu Déu?
14 Per tant, el Senyor mateix us donarà un senyal: Heus aquí, la verge concebrà i infantarà un  ll, i anomenarà el seu Nom Emmanuel. 15 Menjarà mató i mel,  ns que sàpiga refusar el mal i escollir el bé.
16 Perquè abans que el noi sàpiga refusar el mal i escollir el bé, la terra de què tens por serà abandonada pels seus dos reis.
17 Jahveh portarà sobre tu i sobre el teu poble, i sobre la casa del teu pare, dies que no han vingut, des del dia que Efraïm es va apartar de Judà: el rei d’Assíria.
18 I s’esdevindrà aquell dia que Jahveh xiularà a la mosca que és a l’extrem dels rius d’Egipte, i a l’abella que és a la terra d’Assíria;
19 i vindran i restaran tots ells en les valls desolades, i en els forats de les roques, i sobre tots els esbarzers, i en tots els llocs d’abeuratge.
20 Aquell dia el Senyor afaitarà, amb una navalla llogada més enllà del Riu, pel rei d’Assíria, el cap, i el pèl dels peus, i també arrencarà la barba.
21 I s’esdevindrà, aquell dia, que un home mantindrà viva una vedella, i dues ovelles,
22 i s’esdevindrà que, de l’abundància
7:14 Mt 1:23 7:17 1Re 12:16 742
de la producció de llet, ell menjarà mató, perquè tothom que hagi estat deixat enmig del país menjarà mató i mel.
23 I s’esdevindrà, aquell dia, que a tot arreu on hi havia mil ceps, amb un valor de mil peces de plata, serà deixat per a l’espina i per a la punxa.
24 Amb les sagetes i amb l’arc vin- drà aquí, perquè tota la terra serà espina i punxa.
25 I totes les muntanyes que es con- reaven amb una aixada, allà no vin- drà la por de l’espina i de la punxa, sinó que serviran per aviar-hi bous, i perquè ho trepitgin les ovelles.
8
I Jahveh em digué: Pren-te una tau-
leta gran, i escriu-hi a sobre amb estil d’home: Maher-xalal-haix-baz. 2 I vaig prendre amb mi testimonis  dels per testi car: el sacerdot Urià i Zecarià,  ll de Jeberequiahu.
3 I em vaig apropar a la profetessa, i va concebre, i va infantar un  ll. I Jahveh em digué: Anomena el seu nom Maher-xalal-haix-baz,
4 perquè abans que el noi sàpiga cridar pare meu i mare meva, es prendrà la riquesa de Damasc i el botí de Samaria, davant del rei d’Assíria.
5 I Jahveh em va parlar encara, dient:
6 Com que aquest poble ha refusat les aigües de Siloè que  ueixen suaument, i s’ha alegrat amb Ressín i el  ll de Remaliahu,
7 per això, heus aquí, el Senyor fa venir sobre ells les aigües del riu, poderoses i abundants, és a dir, el rei d’Assíria i tota la seva glòria, i vindrà sobre tots els seus torrents, i s’escamparà per totes les seves ribes.
8 I passarà  ns a Judà, sobreeixirà i passarà pel damunt, arribarà  ns al coll; i l’extensió de les seves ales


   748   749   750   751   752