Page 76 - Biblia Català TBS
P. 76

Èxode 5, 6
19 I els encarregats dels lls d’Israel es van veure en una mala situació, quan els digueren: No disminuireu la quantitat de maons, cada dia fareu la que correspon al seu dia.
20 I en sortir de davant del Faraó trobaren Moisès i Aaron que els esperaven per trobar-se amb ells.
21 I els digueren: Que Jahveh us examini i us jutgi, perquè heu fet pudent la nostra olor als ulls del Faraó i als ulls dels seus servents; heu posat una espasa en la mà d’ells per matar-nos.
22 I Moisès es girà vers Jahveh, i va dir: Senyor meu, per què has fet mal a aquest poble? Per què m’has enviat? 23 I d’ençà que m’he presentat al Faraó per parlar en el teu Nom, ell ha fet mal a aquest poble, i tu no has pas alliberat el teu poble.
6I Jahveh va dir a Moisès: Ara veu- ràs el que faré al Faraó, perquè els deixarà marxar obligat per una mà forta, i els farà sortir de la seva terra obligat per una mà forta.
2 I Déu parlà a Moisès i li digué: Jo sóc Jahveh,
3 i jo em vaig aparèixer a Abraham, a Isaac i a Jacob com a Déu-Totpoderós, però amb el meu Nom, Jahveh, no em vaig fer conèixer a ells.
4 I també vaig establir el meu pacte amb ells de donar-los la terra de Canaan, la terra de llurs pelegrinat- ges, on van sojornar.
5 I jo també he escoltat els gemecs dels lls d’Israel, que els egipcis tenen en servitud, i he recordat el meu pacte.
6 Per tant, digues als lls d’Israel: Jo sóc Jahveh, i jo us faré sortir de sota les càrregues dels egipcis i us allibera- ré de llur servitud, i us redimiré amb un braç estès i amb grans judicis.
7 Ijousprendrécomapoblepera mi, i jo seré el vostre Déu i vosaltres sabreu que jo sóc Jahveh, el vostre
6:2, 3 Gn 17:1; Ex 3:13-14 6:4 Gn 17:7, 8 68
Déu, que us faig sortir de sota les càrregues dels egipcis.
8 I us portaré a la terra que vaig jurar que donaria a Abraham, a Isaac i a Jacob, i jo us la donaré en possessió: Jo, Jahveh.
9 I Moisès parlà així als lls d’Israel, però ells no escoltaren Moisès a causa de l’angoixa i de la dura servitud.
10 I Jahveh parlà a Moisès, dient:
11 Vés, parla al Faraó, rei d’Egipte, a  que deixi marxar els lls d’Israel de la seva terra.
12 I Moisès parlà davant Jahveh, dient: Heus aquí, els lls d’Israel no m’han escoltat. ¿Com m’escoltarà el Faraó, a mi que sóc incircumcís de llavis?
13 I Jahveh parlà a Moisès i a Aaron, i els manà que anessin als lls d’Israel i al Faraó, rei d’Egipte, per fer sortir els lls d’Israel de la terra d’Egipte.
14 Aquests eren els caps de llurs cases pairals: Els lls de Rubèn, primogènit d’Israel: Hanoc i Pal·lú, Hesron i Carmí. Aquestes eren les famílies de Rubèn.
15 I els lls de Simeó: Jemuel i Jamín i Óhad i Jaquín i Sóhar i Xaül, ll d’una cananea. Aquestes eren les famílies de Simeó.
16 I aquests eren els noms dels lls de Leví segons les seves generacions: Guerxon i Quehat i Merarí. I els anys de la vida de Leví foren cent tren- ta-set anys.
17 Els lls de Guerxon: Libní i Ximí, segons llurs famílies.
18 I els lls de Quehat: Amram, i Ishar, i Hebron i Uziel. I els anys de la vida de Quehat foren cent trenta-tres anys.
19 I els lls de Merarí: Mahlí i Muixí. Aquestes eren les famílies de Leví segons llurs generacions.
20 I Amram prengué per muller Joquèbed, tia seva, la qual li va infantar


   74   75   76   77   78