Page 762 - Biblia Català TBS
P. 762

Isaïes 22, 23
11 Ivauferunfossatentrelesdues muralles, per a les aigües de la bassa vella, però no us vau  xar en qui ho va fer, ni vau considerar qui ho va formar d’antic.
12 I el Senyor, Jahveh dels exèrcits, va cridar aquell dia al plor i a la lamentació, i a rapar-se el cap i a cenyir-se de sac.
13 I heus aquí, alegria i contenta- ment, degollar bestiar gros i matar bestiar menut, menjar carn i beure vi: Mengem i bevem que demà mo- rirem.
14 I ha estat revelat a les meves orelles per Jahveh dels exèrcits: Aquesta iniquitat no us serà perdo- nada  ns que moriu, diu el Senyor, Jahveh dels exèrcits.
15 Així diu el Senyor, Jahveh dels exèrcits: Vés, entra a cal funcionari, aquest Xebnà, que és sobre la casa reial, i digues:
16 Què hi fas aquí? ¿I qui hi tens aquí, que t’hi has cavat un sepulcre, com el qui cava el seu sepulcre a dalt, el qui talla per a ell mateix una tomba a la roca?
17 Heus aquí, Jahveh et llançarà a l’exili, oh home fort, i t’embolcarà. 18 I et cabdellarà ben cabdellat, com una bola sobre un vast terreny; allà moriràs, i allà els teus carros glorio- sos seran la vergonya de la casa del teu senyor.
19 I jo et deposaré del teu càrrec, i ell t’arrencarà del teu o ci.
20 I s’esdevindrà, aquell dia, que cridaré el meu servent Eliaquim,  ll d’Hilquiahu,
21 i el vestiré amb el teu mantell, i l’enfortiré amb el teu cinyell, i posaré el teu domini a la seva mà; i ell serà un pare per a l’habitant de Jerusalem, i per a la casa de Judà. 22 I jo posaré la clau de la casa de David sobre la seva espatlla, i ell obrirà, i ningú no tancarà; i tancarà, i ningú no obrirà.
23 Ijoel xarécomunclauenun lloc ferm; i serà un tron de glòria a la casa del seu pare.
24 I penjaran sobre ell tota la glòria de la casa del seu pare, branques i fulles, tota la vaixella petita, des de les copes  ns a totes les gerres.
25 Aquell dia –declaració de Jahveh dels exèrcits– el clau que està  xat en un lloc ferm serà tret, i serà tallat i caurà; i serà suprimida la càrrega que hi ha sobre ell, perquè Jahveh ha parlat.
23
22:13 1Co 15:32 22:15, 20 2Re 18:18 22:22 Ap 3:7 23:1 Ez 26 a 28; Am 1:9-10 754
La sentència de Tir. Udoleu,
vaixells de Tarsis, perquè ha estat destruïda, no hi restarà cap casa, cap entrada. Tornant de la terra de Quitim els ha estat revelat. 2 Calleu, habitants de l’illa, comer- ciant de Sidó, els que t’omplien travessant el mar.
3 I la llavor de Sihor era sobre mol- tes aigües, la collita del Nil era el seu rebost; i ella esdevingué el mercat de les nacions.
4 Avergonyeix-te, Sidó, perquè el mar, la força del mar, va parlar dient: No he tingut dolors ni he in- fantat, ni he nodrit joves, ni he pujat verges.
5 Quan la notícia arribi a Egipte, tindran angoixa de la notícia de Tir. 6 Passeu cap a Tarsis, udoleu, habi- tants de l’illa.
7 ¿És aquesta la vostra ciutat alegre, l’antiguitat de la qual és des d’antic? Els seus peus la portaren lluny a sojornar.
8 ¿Qui ha decretat això contra Tir, la coronada, els comerciants de la qual eren prínceps, els seus mercaders, els honorats de la terra?
9 Jahveh dels exèrcits ho ha decre- tat, per ridiculitzar l’orgull de tota excel·lència, per humiliar tots els honorats de la terra.
10 Passa a través de la teva terra com el Nil,  lla de Tarsis, ja no hi ha cap cenyidor.


   760   761   762   763   764