Page 774 - Biblia Català TBS
P. 774

Isaïes 36
tra totes les ciutats emmurallades de Judà, i les va prendre.
2 I el rei d’Assíria envià el Rab- xaqué des de Laquix a Jerusalem, al rei Ezequies, amb un gran exèrcit, i es va posar vora el conducte de la bassa de dalt, que hi ha pel camí del camp del Rentador.
3 I va sortir a ell Eliaquim,  ll d’Hilquiahu, que era sobre la casa, i Xebnà, l’escriba, i Joah,  ll d’Assaf, el cronista.
4 I el Rab-xaqué els va dir: Digueu, doncs, a Ezequies: Això diu el gran rei, el rei d’Assíria: Quina con ança és aquesta en què con es?
5 Bé puc dir: El teu consell i la teva força per a la guerra són només paraules buides. Ara, doncs, ¿en qui con es, que goses rebel·lar-te contra mi?
6 Heus aquí, tu has con at en la tija d’aquesta canya trencada, en Egipte, sobre la qual, si hom s’hi recolza, se li clava a la mà i la hi forada. Així és el Faraó rei d’Egipte per a tots els que con en en ell.
7 Però si em dius: En Jahveh, el nostre Déu, con em; ¿no és aquell de qui Ezequies ha tret els seus llocs alts i els seus altars, i ha dit a Judà i a Jerusalem: Adorareu davant d’aquest altar?
8 I ara, au vinga, negocia amb el meu amo el rei d’Assíria, i et donaré dos mil cavalls, si hi pots posar ge- nets que hi muntin.
9 ¿Com, doncs, faràs recular el ros- tre d’un sol capità dels servents més petits del meu amo, i poses la teva con ança en Egipte, per als carros i per als cavallers?
10 ¿És que he pujat potser sense el permís de Jahveh contra aquesta terra per destruir-la? Jahveh m’ha dit: Puja contra aquesta terra, i destrueix-la.
11 I Eliaquim i Xebnà i Joah digue- ren al Rab-xaqué: Si us plau, parla
36:19 2Re 18:10 766
en arameu als teus servents, perquè l’entenem, i no ens parlis en la llen- gua dels jueus, a orelles del poble que hi ha a la muralla.
12 I el Rab-xaqué digué: ¿M’ha enviat el meu senyor al teu senyor, i a tu, a parlar aquestes paraules? No és més aviat als homes que seuen a la muralla per menjar el seu propi fem i per beure la seva pròpia orina amb vosaltres?
13 I el Rab-xaqué es posà dret i cridà en veu alta en la llengua dels jueus, i digué: Escolteu les paraules del gran rei, el rei d’Assíria.
14 Així diu el rei: Que Ezequies no us enganyi, perquè no us podrà alli- berar.
15 I que Ezequies no us faci con ar en Jahveh, dient: Jahveh certament ens alliberarà; aquesta ciutat no serà lliurada a la mà del rei d’Assíria.
16 No escolteu Ezequies, perquè així diu el rei d’Assíria: Feu la pau amb mi, i sortiu a mi; i mengeu cadascú de la seva vinya i cadascú de la seva  guera; i beveu cadascú les aigües del seu propi pou;
17  ns que jo vingui i us porti a una terra com la vostra terra, una terra degraidemost,unaterradepaide vinyes.
18 Que Ezequies no us enganyi, dient: Jahveh ens alliberarà. ¿Han alliberat els déus de les nacions, cadascun la seva terra, de la mà del rei d’Assíria?
19 ¿On són els déus d’Hamat i d’Arpad? ¿On els déus de Sefarvaim? ¿Han alliberat, potser, Samaria de la meva mà?
20 ¿Quin hi ha d’entre tots els déus d’aquestes terres que hagi alliberat la seva terra de la meva mà, perquè Jahveh alliberi Jerusalem de la meva mà?
21 Però van guardar silenci, i no li van respondre paraula; perquè el


   772   773   774   775   776