Page 78 - Biblia Català TBS
P. 78

Èxode 7, 8
aigües que són al Nil, i es tornaran sang.
18 I els peixos que són al riu mori- ran, i el Nil farà pudor, i els egipcis tindran repugnància de beure l’aigua del Nil.
19 I Jahveh va dir a Moisès: Digues a Aaron: Pren el teu bastó, i estén la teva mà sobre les aigües d’Egipte, sobre els seus rius, sobre els seus canals, sobre els seus estanys i sobre tots els seus dipòsits d’aigües, per- què es tornin sang; i que hi hagi sang en tota la terra d’Egipte, i en els atuells de fusta i de pedra.
20 I Moisès i Aaron ho van fer així, com Jahveh havia manat. I aixecà el bastó, i colpí les aigües del Nil davant dels ulls del Faraó, i davant dels ulls dels seus servents, i totes les aigües del Nil es tornaren sang.
21 I els peixos que eren al Nil mori- ren, i el Nil feia pudor, i els egipcis no podien beure les aigües del Nil, i hi havia sang per tota la terra d’Egipte.
22 I els mags d’Egipte van fer el mateix amb els seus encanteris; i el cor del Faraó s’obstinà i no els escol- tà, com Jahveh havia dit.
23 I el Faraó se’n tornà i entrà a casa seva, i no posà el seu cor tampoc en això.
24 I tots els egipcis cavaven al vol- tant del Nil cercant aigua per beure, perquè no podien beure les aigües del Nil.
25 I es compliren set dies després que Jahveh havia colpit el Nil.
8I Jahveh va dir a Moisès: Vés al Faraó, i digues-li: Així diu Jahveh: Deixa marxar el meu poble
perquè em serveixi.
2 I si et negues a deixar-lo marxar, heus aquí, jo colpiré amb granotes tot el teu territori;
3 i el Nil proliferarà de granotes, i pujaran i es  caran dins de casa
7:22 2Tm 3:8 8:6 Ps 78:45; 105:30 70
teva, i al teu dormitori, i al teu llit, i a les cases dels teus servents, i entre el teu poble, i dins dels teus forns, i a les teves pasteres;
4 i les granotes pujaran damunt teu i damunt del teu poble i damunt de tots els teus servents.
5 I Jahveh va dir a Moisès: Digues a Aaron: Estén la teva mà amb el bastó sobre els rius, sobre els canals i sobre els estanys, i fes pujar les granotes damunt la terra d’Egipte.
6 I Aaron va estendre la seva mà sobre les aigües d’Egipte, i les gra- notes pujaren i cobriren la terra d’Egipte.
7 I els mags feren el mateix amb els seus encanteris, i feren pujar les granotes sobre la terra d’Egipte.
8 I el Faraó cridà Moisès i Aaron, i els digué: Supliqueu Jahveh que aparti les granotes de mi i del meu poble, i deixaré marxar el poble per- què ofereixi sacri cis a Jahveh.
9 I Moisès digué al Faraó: Fes-me l’honor de dir-me, ¿quan he de supli- car per tu i pels teus servents i pel teu poble, a   que siguin destruïdes les granotes de tu i de les teves cases, perquè només restin en el Nil?
10 I digué: Demà. I Moisès digué: Que es faci segons la teva paraula, a   que sàpigues que no hi ha ningú com Jahveh, el nostre Déu.
11 I les granotes s’apartaran de tu, i de les teves cases, i dels teus ser- vents i del teu poble; només restaran en el Nil.
12 I Moisès i Aaron sortiren de davant del Faraó. I Moisès invocà Jahveh concernent les granotes que havia posat al Faraó.
13 I Jahveh ho féu segons la paraula de Moisès, i moriren les granotes de les cases, dels patis i dels camps.
14 I les apilaren a munts, i la terra feia pudor.


   76   77   78   79   80