Page 785 - Biblia Català TBS
P. 785

15 Certament tu ets un Déu que t’amagues, el Déu d’Israel, el Salvador!
16 Ells seran avergonyits i es rubo- ritzaran, tots ells; els artesans d’imatges se n’aniran confosos tots plegats.
17 Però Israel ha estat salvat en Jahveh amb una salvació eterna: no sereu avergonyits i no sereu deni- grats mai més.
18 Perquè així diu Jahveh, el Creador dels cels, ell és Déu, el Formador de la terra i el qui l’ha fet, ell l’ha esta- blert; no l’ha creat buida, l’ha format per habitar-la: Jo sóc Jahveh, i no n’hi ha cap altre.
19 No he parlat en secret, en algun lloc obscur de la terra; no he dit a la descendència de Jacob: Debades em cerqueu. Jo sóc Jahveh, que parlo justícia, que declaro allò que és recte.
20 Aplegueu-vos i veniu, atanseu-vos junts, escapats de les nacions. No tenen coneixement els que porten la fusta de les seves estàtues, i preguen a un déu que no salva.
21 Declareu i presenteu el vostre cas, que consultin tots junts. ¿Qui ha proclamat això des d’antic? ¿Qui ho ha declarat des d’aquell temps? ¿No sóc jo, Jahveh? I no hi ha cap altre Déu a part de mi; el Déu just i salvador, no n’hi ha cap fora de mi.
22 Torneu a mi, i sigueu salvats, tots els extrems de la terra: perquè jo sóc Déu, i no n’hi ha cap més.
23 Per mi mateix he jurat, la paraula de justícia ha sortit de la meva boca, i no tornarà enrere: Que davant meu es doblegarà tot genoll, tota llengua jurarà.
24 Certament tothom dirà de mi: Només en Jahveh hi ha la justícia i la força; a ell vindran, i seran aver- gonyits tots els qui s’encenen contra ell.
Isaïes 45, 46
25 En Jahveh serà justi cada tota la descendència d’Israel, i s’hi gloria- ran.
45:17 Rm 11:26 45:21 Dt 4:35 45:23 Rm 14:11; Fl 2:10-11 45:25 Rm 5:1 46:1 Jr 50:2
777
46
Bel s’ha doblegat, Nebó s’ha
inclinat; les seves imatges han estat posades sobre bèsties i sobre animals: les vostres càrregues són carregoses, són un pes insuportable per als animals cansats.
2 S’han inclinat, s’han doblegat junts, no s’han pogut alliberar del pes, sinó que la seva ànima ha estat portada a la captivitat.
3 Escolteu-me, casa de Jacob, i tot el romanent de la casa d’Israel, que heu estat portats des del ventre, que heu estat carregats des de la matriu: 4 i  ns a la vostra vellesa, jo seré el mateix, i  ns quan tingueu cabells blancs, jo us sostindré. Jo us vaig fer, i jo us portaré, i jo us sostindré i us alliberaré.
5 ¿A qui em comparareu i m’igualareu, i em fareu assemblar, que siguem comparables?
6 Alguns aboquen l’or d’una bossa, i pesen la plata amb la balança; llo- guen un orfebre, i aquest en fa un déu: llavors es prosternen i també l’adoren.
7 L’aixequen sobre l’espatlla, el transporten i el posen al seu lloc, i s’està dret, no es mou del seu lloc: encara que hom el cridi, no respon ni el pot salvar de l’adversitat.
8 Recordeu això, i sigueu homes; feu memòria dins del cor, transgres- sors.
9 Recordeu les coses passades fa temps; perquè jo sóc Déu, i no hi ha cap més Déu, i no hi ha ningú sem- blant a mi:
10 el qui anuncio la   des del principi, i des d’antic allò que no ha estat fet, dient: El meu consell es mantindrà ferm, i faig tot el que em complau;


   783   784   785   786   787