Page 794 - Biblia Català TBS
P. 794

Isaïes 56, 57
Jahveh, per ser els seus servents: tot aquell que guardi el dia de descans sense profanar-lo, i els qui es man- tinguin ferms en el meu pacte,
7 els portaré a la muntanya de la meva santedat, i els ompliré de goig en la meva casa de pregària; els seus holocaustos i els seus sacri cis seran acceptats sobre el meu altar, perquè la meva casa serà anome- nada casa de pregària per totes les nacions.
8 El Senyor Jahveh, que aplega els exiliats d’Israel, diu: Encara n’hi aplegaré més dels que ja li han estat aplegats.
9 Totes les bèsties del camp, veniu a devorar, totes les bèsties del bosc.
10 Tots els seus sentinelles són cecs, no s’adonen de res; tots ells són gos- sos muts, no poden bordar; endor- miscats, ajaguts, s’estimen la son.
11 I aquests són uns gossos voraços, no estan mai tips; i són pastors que no entenen res, tots ells s’han girat al seu propi camí, cadascú mira pel seu propi interès  ns al  nal.
12 Veniu, diuen, vaig a buscar vi, i embriaguem-nos amb beguda forta; i demà serà un dia com aquest, encara molt millor.
¿No sou  lls de transgressió, descen- dència falsa,
5 que us in ameu amb els ídols sota tot arbre frondós, que mateu els nens a les valls, sota les cavernes de les roques?
6 En les pedres llises del torrent tens la teva porció; aquestes, aquestes són la teva sort, també sobre aques- tes has vessat la teva libació, has fet pujar un present. ¿Estaré complagut amb aquestes coses?
7 Sobre una muntanya alta i eleva- da has posat el teu llit: també allà has pujat a oferir sacri ci.
8 I darrere de la porta i dels mun- tants has posat el teu memorial: per- què t’has descobert a un altre i no a mi, i has pujat, has eixamplat el teu llit, i has pactat tu mateixa amb ells; has estimat el seu llit quan l’has vist a mà.
9 I has anat al rei amb ungüent, has multiplicat els teus perfums, i has enviat els teus ambaixadors lluny, i t’has abaixat  ns al sepulcre.
10 T’has fatigat de la llargada del teu camí, però no has dit: No hi ha espe- rança. Has trobat forces renovades, per això no has defallit.
11 ¿De qui, doncs, has tingut neguit i has tingut por, que has mentit i no t’has recordat de mi, no m’has posat en el teu cor? ¿No he callat jo des d’antic, i no tens temor de mi?
12 Jo declararé la teva justícia i les teves obres, i no t’apro taran.
13 Quan cridis, que les teves col·lec- cions d’ídols t’alliberin. A tots ells se’ls emportarà el vent, un buf se’ls endurà: però el qui con a en mi pos- seirà la terra, i heretarà la muntanya de la meva santedat.
14 I dirà: Traceu, traceu, prepareu el camí, lleveu tota pedra d’ensopec del camí del meu poble.
15 Perquè així diu l’Alt i l’Excels, que habita l’eternitat, i Sant és el seu
57:5 2Re 16:3-4; 17:10; Ez 16:24
57
El just s’esvaeix, i no hi ha
ningú que hi pari esment: i els homes misericordiosos són enduts, sense que ningú consideri que el just és endut de davant del mal.
2 Entrarà en la pau: descansaran en els seus llits, tot el qui camina en la seva rectitud.
3 Però vosaltres, apropeu-vos aquí,  lls de la vident, descendència del que comet adulteri i de la que es prostitueix.
4 De qui us rieu? ¿A qui feu ganyo- tes amb la boca, i traieu la llengua?
56:7 Mt 21:13; Mc 11:17; Lc 19:46 57:2 Ap 14:13 57:9 sepulcre: en hebreu Xeol
786


   792   793   794   795   796