Page 799 - Biblia Català TBS
P. 799

amb tu; i com el goig d’un nuvi per una núvia, s’alegrarà per tu el teu Déu.
6 Sobre les teves muralles, Jeru- salem, he posat vigilants; tot el dia i tota la nit, contínuament, mai no callaran. Vosaltres que ho feu recor- dar a Jahveh, no guardeu silenci,
7 ni li doneu repòs,  ns que ho res- tableixi, i  ns que faci de Jerusalem una lloança a la terra.
8 Jahveh ha jurat per la seva mà dreta, i pel braç de la seva força: No donaré més el teu gra com a menjar per als teus enemics, ni els  lls d’un estranger beuran el teu most pel qual tu has treballat.
9 Perquè, els qui el cullin, en men- jaran, i lloaran Jahveh; i els qui el veremin, en beuran en els atris de la meva santedat.
10 Passeu, passeu pels portals; pre- pareu el camí del meu poble; traceu, traceu la ruta; netegeu-la de pedres; alceu una senyera sobre els pobles. 11 Heus aquí, Jahveh ha proclamat  nsala delaterra:Digueuala lla de Sió: Mira, la teva salvació ve; heus aquí, la seva recompensa ve amb ell, i la seva retribució davant d’ell.
12 I els anomenaran: Poble sant, Redimits de Jahveh; i a tu se t’anomenarà: Cercada, Ciutat no abandonada.
Isaïes 62, 63
mi: i els he trepitjat en la meva ira, i els he aixafat en el meu furor; i la seva sang ha esquitxat els meus vestits, i he tacat tota la meva roba. 4 Perquè el dia de la venjança és en el meu cor, i l’any dels meus redi- mits ha arribat.
5 I mirava, però no hi havia ningú que m’ajudés, i m’estranyava que ningú no em sostingués: i m’ha sal- vat el meu braç, i la meva ira m’ha sostingut.
6 I trepitjaré pobles en el meu enuig, i els embriagaré en la meva fúria, i faré abaixar a terra la seva força.
7 Faré memòria de les misericòrdies de Jahveh, de les lloances de Jahveh, segons tot el que Jahveh ha fet per nosaltres, i de la gran bondat vers la casa d’Israel, que ell els ha fet d’acord amb les seves compassions, i d’acord amb les seves abundants misericòrdies.
8 I digué: Sí, ells són el meu poble,  lls que no menteixen: i ell fou el seu Salvador.
9 En tota llur a icció ell fou a igit, i l’àngel de la seva faç els salvà; en el seu amor i en la seva mercè els redimí, i els aixecà, i els portà tots els dies d’antic.
10 Però ells es van rebel·lar, i van entristir el seu Sant Esperit: i ell es tornà llur enemic, ell mateix va llui- tar contra ells.
11 Aleshores ell es va recordar dels dies d’antic, de Moisès, del seu poble: ¿On és el qui els va pujar del mar amb el pastor del seu ramat? ¿On és el qui va posar enmig d’ell el seu Sant Esperit?
12 ¿El qui els va guiar amb la mà dreta de Moisès, amb el braç de la seva glòria, dividint les aigües da- vant d’ells, fent-se un Nom etern?
13 ¿El qui els va guiar a través de les profunditats, com un cavall pel desert, sense que ensopeguessin?
63:3 Ap 19:13 63:5 Is 59:16 63:9 Ex 3:7; Is 53:7 791
63
vermellits? ¿Aquest que és hono- rable en el seu vestir, que marxa en la grandesa del seu poder? Jo, que parlo amb justícia, poderós per salvar!
2 ¿Per què tens vermell el teu man- tell, i els teus vestits com d’un que trepitja el cup?
3 He trepitjat el cup de raïm tot sol; i, del poble, no hi havia ningú amb
62:11 Mt 21:5; Jn 12:15; Ap 22:12 63:1 Is 34:6 63:12 Ex 14:21
¿Qui és aquest que ve d’Edom,
de Bosrà amb els vestits en-


   797   798   799   800   801