Page 802 - Biblia Català TBS
P. 802

Isaïes 65, 66
25 El llop i l’anyell pasturaran junts, i el lleó, com el bou, menjarà palla; i la pols serà l’aliment de la serp. No faran cap mal ni destruiran en tota la meva muntanya santa, diu Jahveh.
8 Qui ha escoltat res de semblant? Qui ha vist coses com aquestes? ¿S’estremirà la terra en un dia? ¿S’infantarà una nació d’un sol cop? Perquè, tan aviat com Sió s’estremí, va infantar els seus  lls.
9 ¿Portaré al punt de nàixer, i no faré infantar? diu Jahveh. Jo, que faig infantar, ho impediré? diu el teu Déu.
10 Alegreu-vos amb Jerusalem, i es- tigueu contents amb ella: tots els qui l’estimeu; alegreu-vos de goig amb ella, tots els qui us planyeu per ella. 11 A   que mameu i resteu satisfets del pit de les seves consolacions, a   que xucleu i us delecteu de l’abundància de la seva glòria.
12 Perquè així diu Jahveh: Heus aquí, estenc vers ella la pau com un riu, i la glòria de les nacions com un torrent que sobreïx: i vosaltres mamareu, sereu portats al costat, i sereu complaguts sobre els genolls. 13Comunaquilasevamare consola, així us consolaré, i sereu consolats a Jerusalem.
14 I quan ho veureu, el vostre cor s’alegrarà i els vostres ossos brota- ran com l’herba tendra: i la mà de Jahveh serà coneguda en els seus servents, i s’indignarà contra els seus enemics.
15 Perquè, heus aquí, Jahveh vindrà amb foc, i els seus carros com una rufagada, per fer tornar en furor la seva ira, i la seva reprensió en  a- mes de foc.
16 Perquè Jahveh jutjarà tota carn amb foc i amb la seva espasa, i molts seran els morts per Jahveh.
17 Els qui se santi quen i els qui es puri quen als jardins, darrere d’un arbre que és al mig, que men- gen carn de porc, i d’abominació, i de ratolí, seran consumits junts –declaració de Jahveh.
18 Perquè jo conec les seves obres i els seus pensaments: vindrà el temps
66
l’escambell dels meus peus. ¿Quina és aquesta casa que em construireu? ¿I quin és el lloc del meu repòs?
2 Perquè totes aquestes coses les ha fet la meva mà i totes aquestes coses s’han esdevingut, diu Jahveh. Però a aquest miraré: al pobre i abatut d’esperit i que tremola a causa de la meva paraula.
3 El qui degolla el bou és com el qui mata un home; el qui sacri ca l’anyell, com el qui desnuca un gos; el qui porta un present, com si oferís la sang d’una verra; el qui fa me- morial d’encens, com el qui beneeix un ídol: així també ells han escollit els seus camins, i la seva ànima s’ha complagut en les seves abomi- nacions.
4 També jo escolliré les seves vexa- cions, i els faré venir allò que temen: perquè he cridat, i ningú no ha respost; he parlat, i no han escoltat; i ells han fet el mal als meus ulls, i han escollit allò que no em com- plau.
5 Escolteu la paraula de Jahveh, vosaltres que tremoleu per causa de la seva paraula: Han dit els vostres germans que us odien, que us ex- pulsen per causa del meu Nom: Que Jahveh sigui glori cat, i veurem el vostre goig! Però ells seran avergo- nyits.
6 Una veu estrepitosa ve de la ciu- tat, una veu del temple, la veu de Jahveh que retribueix els seus enemics.
7 Abans d’estremir-se, ella infantà; abans que li vingués el dolor, tingué un nen mascle.
Així diu Jahveh: El cel és
el meu tron, i la terra és
65:25 Is 11:6-9 66:1-2 Mt 5:34-35; Ft 7:49-50; 17:24 794


   800   801   802   803   804