Page 806 - Biblia Català TBS
P. 806

Jeremies 2, 3
tornat en una degenerada, un cep bord?
22 Però encara que et rentis amb lleixiu, i multipliquis el sabó sobre tu, la teva iniquitat està marcada davant meu –declaració de Jahveh, el Senyor.
23 ¿Com dius: No estic contamina- da, no he anat darrere dels Baals? Mira el teu camí en la vall, sàpigues el que has fet, ets una dromedària lleugera travessant els seus camins, 24 una onagre acostumada al desert, que en el desig de la seva ànima aspira l’aire; ¿qui la farà tornar de la seva passió? Tots els qui la desitgen no han de fatigar-se, la troben en el seu mes.
25 Guarda el teu peu d’anar des- calç,ilatevagoladelaset.Itu deies: És inútil, de cap manera! Perquè estimo els estrangers, i aniré darrere d’ells.
26 Així com s’avergonyeix un lladre quan és descobert, així serà avergo- nyida la casa d’Israel; ells, els seus reis, els seus caps, i els seus sacer- dots i els seus profetes,
27 que diuen a la fusta: Tu ets el meu pare; i, a la pedra: Tu m’has infantat. Perquè ells m’han girat l’es- quena, i no m’han donat la cara, i en el temps de llur mal diuen: Alça’t, i salva’ns!
28 ¿I on són els teus déus, que t’has fabricat? Que s’alcin, si et poden sal- var en el temps del teu mal, perquè com el nombre de les teves ciutats han estat els teus déus, oh Judà.
29 ¿Per què pledegeu contra mi? Tots vosaltres us heu rebel·lat contra mi –declaració de Jahveh.
30 Debades he colpit els vostres  lls, no han acceptat cap correcció; la vostra espasa ha devorat els vostres profetes, com un lleó que destrossa. 31 Aquesta generació, vosaltres, con-
2:36 Is 30:3 798
sidereu la paraula de Jahveh! ¿He estat un desert per a Israel, o una terra de tenebra espessa? ¿Per què ha dit el meu poble: Som amos; no tornarem una altra vegada a tu?
32 ¿Oblida una verge els seus orna- ments? ¿Una núvia, les seves cintes? Però el meu poble s’ha oblidat de mi des de dies sense nombre.
33 ¿Què, fas plaent el teu camí per cercar amor? Per això tu vas ense- nyar els teus camins  ns a les mal- vades.
34 També a les teves faldes s’ha tro- bat la sang de les ànimes dels pobres innocents; no ho he trobat cercant en secret, sinó en totes aquestes coses.
35 I tu dius: Perquè sóc innocent, certament el seu enuig es retirarà de mi. Heus aquí, pledejaré amb tu, perquè dius: No he pecat.
36 ¿Per què vas tant amunt i avall, canviant el teu camí? També seràs avergonyida per Egipte, com has estat avergonyida per Assíria.
37 També d’allà en sortiràs amb les mans sobre el teu cap: perquè Jahveh ha rebutjat les teves con an- ces, i tu no prosperaràs per elles.
3
Es diu: Si un home repudia la
seva muller, i ella se’n va i esdevé d’un altre home, ¿tornarà novament a ella? ¿No esdevindria totalment profanada aquella terra? I tu t’has prostituït amb molts amants; tanma- teix torna novament a mi –declaració de Jahveh.
2 Alça els teus ulls als lloc alts, i mira: On no has estat deshonrada? En els camins t’has assegut per a ells, com un àrab en el desert; i has profanat la terra amb les teves forni- cacions, i amb la teva maldat.
3 Per això els ruixats han estat retin- guts, i no hi ha hagut la pluja tardana; i com que tenies el front de prostituta, has refusat d’avergonyir-te’n.


   804   805   806   807   808