Page 807 - Biblia Català TBS
P. 807

4 ¿No em cridaràs ara: Pare meu, tu ets el guia de la meva joventut?
5 ¿Guardarà enuig per sempre? El mantindrà perpètuament? Heus aquí, has parlat i has fet les coses dolentes  ns on has pogut.
6 I Jahveh em digué en el dies del rei Josies: ¿Has vist el que la in del Israel ha fet? Se’n va sobre tota mun- tanya alta, sota tot arbre verd, i allà comet fornicació.
7 I jo deia, després que ella fes tot això: Tornarà a mi; però ella no va tornar. I ho veié la seva germana, la traïdora Judà.
8 I vaig veure com, quan per totes les raons per les quals va cometre adulteri l’apòstata Israel, jo l’havia repudiat, i li havia donat la seva carta de divorci, la traïdora Judà, la seva germana, no va tenir por, sinó que ella també se’n va anar, i va cometre fornicació.
9 I s’ha esdevingut, per la vilesa de la seva fornicació, que la terra ha estat profanada, i ella ha comès fornicació amb la pedra i amb la fusta.
10 I malgrat tot això, la seva germa- na in del, Judà, no ha tornat a mi amb tot el seu cor, sinó amb falsedat –declaració de Jahveh.
11 I Jahveh em digué: L’apòstata Israel es justi ca a si mateixa al cos- tat de la traïdora Judà.
12 Vés, i proclama aquestes parau- les vers el nord, i digues: Torna enrere, apòstata Israel –declaració de Jahveh–; no faré caure la meva faç sobre vosaltres, perquè sóc mi- sericordiós –declaració de Jahveh–, no guardo l’enuig per sempre.
13 Reconeix almenys la teva ini- quitat, perquè t’has rebel·lat contra Jahveh, el teu Déu, i tu has estès els teus camins als estrangers sota tot arbre verd; i vosaltres no heu obeït la meva veu –declaració de Jahveh.
Jeremies 3
14 Torneu,  lls rebels –declaració de Jahveh–, perquè jo sóc el vostre espòs; i us prendré un d’una ciutat i dos d’una família, i us portaré a Sió: 15 i us donaré pastors segons el meu propi cor, i ells us alimentaran de coneixement i de seny.
16 I s’esdevindrà, quan us multipli- queu i creixeu en la terra, en aquells dies –declaració de Jahveh–, que no diran més: L’arca del pacte de Jahveh! Ni els pujarà al cor, ni se’n recordaran, ni la cercaran, ni en faran cap més.
17 En aquell temps Jerusalem s’anomenarà el tron de Jahveh; i totes les nacions s’aplegaran en el Nom de Jahveh a Jerusalem, i no aniran més darrere la duresa del seu cor dolent.
18 En aquells dies la casa de Judà anirà amb la casa d’Israel, i vindran juntes de la terra del sud a la terra que jo vaig fer heretar als vostres pares.
19 Però jo deia: ¿Com et posaré entre els  lls, i et donaré una terra desitjable, una herència esplèndida dels exèrcits de les nacions? I jo vaig dir: Pare meu, tu em cridaràs, i tu no t’apartaràs de mi.
20 Del cert, com una dona traeix el seu company, així vosaltres m’heu traït, oh casa d’Israel –declaració de Jahveh.
21 Una veu es va escoltar en els llocs alts, un plor suplicant dels  lls d’Israel; perquè han pervertit el seu camí, han oblidat Jahveh el seu Déu.
22 Torneu,  lls rebels, guariré les vostres in delitats. Heus-nos aquí, hem vingut a tu, perquè tu ets Jahveh el nostre Déu.
23 Certament l’engany ve dels tu- rons, la multitud de les muntanyes; certament, només en Jahveh, el nos- tre Déu, hi ha la salvació d’Israel.
3:6 1Re 14:23 3:11 Ez 16:51; 23:11 3:15 Jr 23:4; Ez 34:23 3:18 Ez 37:16-22
799


   805   806   807   808   809