Page 810 - Biblia Català TBS
P. 810

Jeremies 5, 6
pletament; esporgueu les sarments, perquè aquestes no són de Jahveh. 11 Perquè la casa d’Israel i la casa de Judà han obrat molt traïdorament contra mi –declaració de Jahveh.
12 Renegaren de Jahveh, i digueren: Ell no és res, ni vindrà mal contra nosaltres, ni veurem espasa ni fam. 13 I els profetes es tornaran vent, i la paraula no és en ells: així els serà fet.
14 Per tant, així diu Jahveh, el Déu dels exèrcits: Com que heu dit això, heus aquí, faig que les meves pa- raules en la teva boca siguin el foc, i aquest poble, la llenya, i els devorarà. 15 Heus aquí, faré venir contra vosaltres una nació llunyana, casa d’Israel –declaració de Jahveh–; una nació forta, una nació antiga, una nació de la qual no coneixes la llen- gua, i no entens allò que parla.
16 El seu buirac és un sepulcre obert, tots ells són homes forts.
17 I devoraran la teva collita i el teu pa, devoraran els teus  lls i les teves  lles, devoraran el teu bestiar menut i gros, devoraran el teu cep i la teva  guera, destruiran amb l’espasa les teves ciutats forti cades, en què tu con es.
18 I tanmateix en aquells dies –declaració de Jahveh– tampoc no us exterminaré completament.
19 I s’esdevindrà que, quan diguin: ¿Per què ens ha fet Jahveh, el nostre Déu, totes aquestes coses?, llavors els diràs: Així com m’heu deixat a mi, i heu servit els déus estrangers en la vostra terra, així servireu déus estrangers en una terra que no és vostra.
20 Anuncieu això a la casa de Jacob, i proclameu-ho a Judà, dient:
21 Escolteu això ara, poble insensat i sense cor –tenen ulls, però no hi veuen; tenen orelles, però no escol- ten:
5:21 Is 6:9; Ez 12:2; Mc 8:18 5:22 Jb 38:8-11 802
22 ¿A mi no em temeu? –declaració de Jahveh. ¿No us estremiu davant meu, que he posat la sorra com a frontera del mar, ordenança eterna que no serà traspassada? Les seves onades s’agitaran, però no preval- dran; i bramularan, però no la tras- passaran.
23 Però aquest poble té un cor tossut i rebel; s’aparten i se’n van.
24 I no diuen en llur cor: Temem, doncs, Jahveh, el nostre Déu, que dóna la pluja al seu temps, la pluja primerenca i la pluja tardana: ens guarda les setmanes establertes per a la collita.
25 Les vostres iniquitats us han allu- nyat d’aquestes coses, i els vostres pecats us han privat del bé.
26 Perquè es troben malvats entre el meu poble: vigilen com un ocellaire, paren paranys per capturar homes. 27 Com una gàbia plena d’ocells, així llurs cases són plenes d’engany: per això s’han engrandit i són rics. 28 S’han tornat grassos, lluents; també han sobrepassat les accions del mal, no jutgen la causa, la causa de l’orfe, però han prosperat; i no defensen el dret dels necessitats.
29 ¿No castigaré aquestes coses? –declaració de Jahveh. ¿No es ven- jarà la meva ànima d’una nació com aquesta?
30 Una cosa horrible i esgarrifosa ha succeït a la terra de Judà:
31 els profetes profetitzen falsedat, i els sacerdots dominen per mitjà d’ells, i al meu poble li agrada. ¿I què fareu a la  ?
6
5:31 Ez 13:6
Fugiu,  lls de Benjamí, d’enmig
de Jerusalem; i feu sonar el corn a Tecoa, i alceu el senyal de fum sobre Betaquèrem; perquè s’ha vist el mal des del nord, i una gran destrucció.
2 He comparat la  lla de Sió a una dona bonica i delicada.


   808   809   810   811   812