Page 826 - Biblia Català TBS
P. 826

Jeremies 18, 19
18 I digueren: Veniu, i tramarem plans contra Jeremies; perquè no s’acabarà la llei del sacerdot, ni el consell del savi, ni la paraula del profeta. Veniu, i colpim-lo amb la llengua, i no atenguem cap de les seves paraules.
19 Atén-me, Jahveh, i escolta la veu dels meus oponents.
20 ¿Es pagarà el mal amb el bé? Atès que ells han cavat una fossa per a la meva ànima. Recorda que he estat dret davant teu per parlar a favor d’ells, per apartar la teva ira d’ells. 21 Per tant, lliura els seus  lls a la fam, i aboca’ls al tall de l’espasa; i que les seves mullers siguin deixa- des sense  lls i viudes, i que llurs homes siguin ferits de mort, llurs joves colpits per l’espasa en la bata- lla.
22 Que s’escolti un clam des de les seves cases, quan enviaràs de sobte una tropa damunt d’ells, perquè han cavat una fossa per capturar-me, i han amagat trampes per als meus peus.
23 Però tu, Jahveh, coneixes tot llur propòsit de mort contra mi: no co- breixis llur iniquitat, no esborris llur pecat de davant teu. Que ensopeguin davant teu; actua contra ells en el temps del teu enuig.
4 Perquè m’han deixat, i han profa- nat aquest lloc, i hi han fet pujar fum a d’altres déus, que ni ells ni llurs pares ni els reis de Judà no havien conegut; i han omplert aquest lloc de sang d’innocents;
5 i ells han construït els llocs alts de Baal, per cremar llurs  lls amb foc com a holocaustos a Baal, cosa que jo no vaig manar, ni vaig parlar, ni va pujar al meu cor.
6 Per tant, heus aquí, vénen dies –declaració de Jahveh–, que aquest lloc no serà anomenat més el Tófet i la vall de Benhinnom, sinó la vall de la Matança.
7 I esvairé el consell de Judà i de Jerusalem en aquest lloc; i els faré caure a espasa davant llurs enemics, i per mitjà d’aquells que cerquen llur vida: i donaré llurs cadàvers per ser d’aliment per als ocells dels cels i per a les bèsties de la terra.
8 I faré d’aquesta ciutat un motiu d’esbalaïment i de ridícul: tot el qui passi restarà astorat, i xiularà burlant-se de totes les seves plagues. 9 I els faré menjar la carn de llurs  lls i la carn de llurs  lles; i cadascú menjarà la carn del seu amic, en el setge i en l’estretor amb la qual els estrenyeran llurs enemics i els qui cerquen llur vida.
10 Llavors trencaràs l’ampolla da- vant dels ulls dels homes que van amb tu,
11 i els diràs: Així diu Jahveh dels exèrcits: Així destruiré aquest poble i aquesta ciutat, com hom destrueix l’atuell del terrisser, que ja no es pot reparar; i seran enterrats al Tófet, per manca de lloc per enterrar.
12 Així faré amb aquest lloc –declaració de Jahveh–, i amb els seus habitants, i tractaré aquesta ciu- tat com el Tófet.
13 I les cases de Jerusalem i les cases dels reis de Judà seran impu- res com el lloc del Tófet, a causa de
19
escull alguns dels ancians del poble i dels ancians dels sacerdots,
2 i sortiràs a la vall de Benhinnom, que és a l’entrada de la porta de la Terrissa, i proclamaràs allà les pa- raules que et parlaré,
3 i diràs: Escolteu la paraula de Jahveh, reis de Judà i habitants de Jerusalem. Així diu Jahveh dels exèrcits, el Déu d’Israel: Heus aquí, jo portaré un mal tan gran sobre aquest lloc que a qualsevol que ho escolti li xiularan les orelles.
18:18 Jr 11:19 19:3 2Re 21:12 19:9 Lv 26:29 818
Així parlà Jahveh: Vés, i com-
pra una gerreta de terrisser, i


   824   825   826   827   828