Page 828 - Biblia Català TBS
P. 828

Jeremies 20, 21, 22
en tingué compassió; i que senti el clam al matí, i el crit de guerra al migdia.
17 Que aquell dia no em va matar des del ventre; llavors la meva mare hauria estat la meva tomba, i el seu ventre restaria gràvid per sempre.
18 ¿Per què vaig sortir del ventre, per veure fatiga i a icció, i consumir els meus dies en la vergonya?
i no se’n compadirà, i no en tindrà misericòrdia.
8 Diràs, doncs, a aquest poble: Així diu Jahveh: Heus aquí, poso davant vostre el camí de la vida, i el camí de la mort.
21
quan el rei Sedecies li envià Paixhur,  ll de Malquià, i el sacerdot Sefanià,  ll de Maasseià, dient:
2 Et prego que consultis Jahveh per nosaltres, perquè Nabucodonosor, rei de Babilònia, ens fa la guerra; potser Jahveh obrarà amb nosaltres d’acordambtotselsseusprodigis,i l’allunyarà de nosaltres.
3 I Jeremies els digué: Així direu a Sedecies:
4 Així diu Jahveh, el Déu d’Israel: Heus aquí, capgiraré les armes de guerra que hi ha a les vostres mans, amb les quals combateu contra el rei de Babilònia, i contra els caldeus que us assetgen des de fora de la mura- lla, i els aplegaré enmig d’aquesta ciutat;
5 i jo mateix lluitaré contra vosal- tres, amb la mà estesa i amb el braç fort, i amb ira i amb furor i amb gran indignació;
6 i colpiré els habitants d’aquesta ciutat, tant l’home com el bestiar: moriran d’una gran pesta.
7 I després d’això –declaració de Jahveh– lliuraré Sedecies, rei de Judà, i els seus servidors, i el poble, i aquells que restin de la pesta, de l’espasa i de la fam, en aquesta ciutat, a la mà de Nabucodonosor, rei de Babilònia, i a la mà de llurs enemics, i a la mà d’aquells que cerquen llur vida; i ell els colpirà al tall de l’espasa: no tindrà compassió d’ells,
21:2 2Re 25:1 21:9 Jr 38:2 820
9 El qui resti en aquesta ciutat, morirà per l’espasa i per la fam i per la pesta, però el qui se’n vagi i es rendeixi als caldeus que us assetgen, viurà, i la seva vida li serà un botí. 10
La paraula que fou revelada
a Jeremies de part de Jahveh,
Perquè he establert el meu rostre contra aquesta ciutat per a mal, i no pas per a bé –declaració de Jahveh. Serà lliurada a les mans del rei de Babilònia, i la cremarà amb foc.
11 Ipelquefaalacasadelreide Judà, escolteu la paraula de Jahveh, 12 oh casa de David, així diu Jahveh: Jutgeu amb justícia al matí, i allibereu l’oprimit de la mà de l’opressor, no sigui que la meva fúria surti com el foc, i cremi, i ningú no l’apagui, a causa de la maldat dels vostres actes.
13 Heus aquí, estic contra tu –declaració de Jahveh– habitant de la vall, roca de la plana; els qui dieu: Qui baixarà contra nosaltres? I, qui vindrà als nostres estatges?
14 Jo, doncs, us castigaré segons el fruit dels vostres fets –declaració de Jahveh–; i encendré un foc al seu bosc que ho consumirà tot al seu voltant!
2 i digues: Escolta la paraula de Jahveh, rei de Judà, que seus en el tron de David, tu i els teus servents i el teu poble, que entreu per aquests portals.
3 Així diu Jahveh: Feu judici i jus- tícia, i allibereu l’oprimit de la mà de l’opressor; no maltracteu ni feu violència contra l’estranger, l’orfe i
22
Així diu Jahveh: Baixa a la
casa del rei de Judà, i procla- ma allà aquesta paraula,


   826   827   828   829   830