Page 829 - Biblia Català TBS
P. 829

la viuda; i no vesseu sang innocent en aquest lloc.
4 Perquè si veritablement compliu aquesta paraula, llavors entraran pels portals d’aquesta casa els reis que seuran en el tron de David, mun- tant sobre carros i sobre cavalls, ell i els seus servents i el seu poble.
5 Però si no escolteu aquestes parau- les, juro per mi mateix –declaració de Jahveh– que aquesta casa esde- vindrà una desolació.
6 Perquè així diu Jahveh, referent alacasadelreideJudà:Tuetsun Galaad per a mi, i un cim del Líban; però faré de tu un desert, ciutats deshabitades.
7 I prepararé contra tu destructors, cadascú amb les seves armes, que talaran el millor dels teus cedres, i els llançaran al foc.
8 I moltes nacions passaran vora aquesta ciutat, i dirà cadascú al seu veí: Per què ha fet Jahveh així a aquesta gran ciutat?
9 I ells diran: Perquè van deixar el pacte de Jahveh, llur Déu, i van adorar d’altres déus, i els van servir. 10 No ploreu pel qui és mort, i no us fatigueu per ell; ploreu amargament pel qui se’n va, perquè no tornarà mai més, ni veurà la terra del seu naixement.
11 Perquè així diu Jahveh referent a Xal·lum,  ll de Josies, rei de Judà, que regnà en lloc del seu pare Josies, que ha sortit d’aquest indret: No tornarà mai més aquí;
12 sinó que a l’indret on l’han de- portat, allà morirà, i no tornarà a veure aquesta terra mai més.
13 Ai d’aquell que construeix la seva casa sense rectitud, i les seves cambres superiors amb injustícia, fent treba- llar el seu proïsme de franc, i sense pagar-li el jornal del seu treball!
14 Que diu: Em construiré una gran casa, i unes cambres superiors espaio-
Jeremies 22
ses. I hi obre  nestres, i hi posa el sostre de cedre, i la pinta de vermelló. 15 ¿Regnaràs, perquè rivalitzes amb els cedres? ¿No menjava i bevia el teu pare, i feia judici i justícia, i lla- vors li anava bé?
16 Jutjava la causa del desvalgut i del pobre, i llavors li anava bé. ¿No és això conèixer-me? –declaració de Jahveh.
17 Però els teus ulls i el teu cor no estan posats sinó en el teu guany deshonest, i a vessar sang innocent, i a fer opressió i violència.
18 Per tant, així diu Jahveh referent a Joiaquim,  ll de Josies, rei de Judà: No faran lamentació per ell, dient: Ai, germà meu! i, Ai, ger- mana! No faran lamentació per ell, dient: Ai, senyor! i, Ai, de la seva majestat!
19 Serà enterrat en una sepultura d’ase, arrossegat i llançat fora dels portals de Jerusalem.
20 Puja al Líban i crida, i alça la teva veu a Basan, i crida des d’Abarim, perquè han estat esclafats tots els teus amants.
21 Et vaig parlar en les teves pros- peritats, però tu digueres: No escolta- ré. Aquest fou el teu camí des de la teva joventut, perquè no has escoltat la meva veu.
22 El vent pasturarà tots els teus pastors, i els teus amants aniran a la captivitat: certament llavors t’avergonyiràs, i et ruboritzaràs per tota la teva maldat.
23 Tu que habites al Líban, que fas el teu niu entre els cedres: com ge- megaràs quan et vinguin els dolors, el dolor com d’una dona de part!
24 Jo visc –declaració de Jahveh–, encara que Conies,  ll de Joiaquim, rei de Judà, fos un segell en la meva mà dreta, certament d’allà t’arrencaré; 25 i et deixaré a la mà d’aquells que cerquen la teva vida, i a la
22:5 2Cr 7:19-22 22:8 Dt 29:24 22:11 2Re 23:31-34; 1Cr 3:15 22:16 2Re 23:25
821


   827   828   829   830   831