Page 831 - Biblia Català TBS
P. 831

enforteixen les mans dels malvats, a   que ningú no es converteixi de la seva maldat; tots ells són per a mi com Sodoma, i els seus habitants com Gomorra.
15 Per tant, així diu Jahveh dels exèrcits concernent els profetes: Heus aquí, els faré menjar amargor, i els faré beure aigua enverinada; perquè dels profetes de Jerusalem ha sortit la profanitat per tota la terra.
16 Així diu Jahveh dels exèrcits: No escolteu les paraules dels profetes que us profetitzen, perquè us fan tornar vans; anuncien una visió del seu propi cor, no pas de la boca de Jahveh.
17 Diuen encara als que em menys- preen: Jahveh ha dit: Pau a vosal- tres. I a tots els que caminen en la duresa del seu propi cor, els diuen: El mal no vindrà sobre vosaltres.
18 Perquè, ¿qui ha assistit al consell de Jahveh i l’ha vist i ha escoltat la seva paraula? ¿Qui s’ha  xat en la seva paraula i l’ha escoltat?
19 Heus aquí, la tempesta de Jahveh ha sortit amb fúria: i la tempesta que giravolta es desferma sobre el cap dels malvats.
20 L’enuig de Jahveh no tornarà enrere,  ns que s’haurà executat, i  ns que haurà acomplert els pensa- ments del seu cor: al  nal dels dies ho entendreu clarament.
21 Jo no vaig enviar aquests pro- fetes, però ells corrien; no els vaig parlar, però ells profetitzaven.
22 Però, si haguessin estat en el meu consell, i haguessin fet escoltar al meu poble les meves paraules: llavors els haurien fet tornar del seu mal camí, i de la maldat de les seves obres.
23 ¿Jo sóc un Déu de prop –declaració de Jahveh–, i no pas un Déu de lluny? 24 ¿Pot algú amagar-se en amaga- talls, que jo no el vegi? –declaració
23:17 Ez 13:10
Jeremies 23
de Jahveh. ¿No omplo els cels i la terra? –declaració de Jahveh.
25 He escoltat el que diuen els pro- fetes, que profetitzen falsedat en el meu Nom, dient: He somniat, he somniat!
26 ¿Fins quan hi haurà això en el cor dels profetes que profetitzen falsedat, i són profetes de l’engany de llur propi cor?
27 ¿Pensen fer oblidar el meu Nom al meu poble amb els seus somnis, que cadascú explica al seu veí, com els seus pares oblidaren el meu Nom pel de Baal?
28 El profeta que tingui un somni, que expliqui el somni; i aquell que tingui la meva paraula, que declari la meva paraula veritable. ¿Què hi fa la palla amb el gra? –declaració de Jahveh.
29 ¿No és així, la meva paraula com el foc? –declaració de Jahveh–, ¿i com el mall que esmicola la roca?
30 Per tant, heus aquí, estic contra els profetes –declaració de Jahveh– que roben les meves paraules, cadas- cú del seu proïsme.
31 Heus-me aquí contra els profe- tes –declaració de Jahveh– que fan servir llur llengua, i profetitzen: El Senyor declara.
32 Heus-me aquí contra els que pro- fetitzen somnis falsos –declaració de Jahveh– i els conten, i fan errar el meu poble amb les seves falsedats i amb llur frivolitat, però jo no els he enviat, i no els ho he manat: i ells no són de cap pro t per a aquest poble –declaració de Jahveh.
33 I quan aquest poble, o el profeta, o el sacerdot, et pregunti, dient: Quina és la sentència de Jahveh? Llavors els diràs: Quina és la sentència? Que us deixaré –declaració de Jahveh.
34 I el profeta o el sacerdot o el poble, que digui: Sentència de Jahveh! Jo castigaré aquest home i casa seva.
823


   829   830   831   832   833